Police

ފަހަކަށް އައިސް މުޖުތަމައުުގައި ހިނގާ ވައްކަމުގެ މައްސަލަކުގެ ތެރެއިން ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލައަކީ އާއްމު ވެފައިވަ މައްސަލައެކެވެ. މިގޮތުން ސައިކަލު ޕާކު ކުރުމަށްފަހު ހަނދާންނެތިގެން ތަޅުދަނޑި ނުނަގާ ހުންނަ މައްސަލަތަކަކީވެސް މިއަދު ވަރަށް އާއްމުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ސައިކަލު ޕާކުކުރުމަށްފަހު ހަނދާން ނެތިގެން ނަމަވެސް ސައިކަލު ތަޅުނުލާ ނުވަތަ ތަޅުދަނޑި ޖަހާފައި ނުނަގާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން … ތަފްސީލް


99

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މުޖުތަމައުގައި މިއަދު ކުށްކުރުން އިތުރުވާ އެއް ވަސީލަތަކީ އިންޓަނެޓެވެ. އިންޓަނެޓުން ފައިދާތަކެއް ވީނަމަވެސް، ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ވަނީ ގިރާކުރަން ޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީއާއިން ކުޑަކުދިން ގުރޫމް ކުރާ މައްސަލަތަކަކީ މި ދިވެހި މުޖުތަމައުގައިވެސް ފެންމަތިވަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކެކެވެ. ގްރޫމިންގއަކީ ކުއްޖާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން … ތަފްސީލް


Makaraaiy heelai

މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަޝީދު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ކިޔާ މީހަކަށް ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އޭނާގެ އެކުވެރިޔެއްގެ ފޯނުކޯލެއް ލިބުނެވެ. އެކުވެރިޔާ ދެއްކީ މާލޭގައި ހުރި އޭނާއާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކު އަތްމަތި ވަރަށް ދަތިވެގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އެ އެކުވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެވޭނެ … ތަފްސީލް


DR Umar

މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި މީހާ މަރުވި އަސްލު ސަބަބު ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ގުދުރަތީ މަރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ބުނެދެވެން ނޯންނަ ހާލަތްތަކުގައާ އަދި ގަސްތުގައި މަރާލާފައި އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައިވެސް މަރުވި އަސްލު ސަބަބު ކަނޑައެޅިގެން ބުނެދެވެން އަންނަނީ ޕޯސްޓްމޯޓެމް ނުވަތަ އޮޓޮޕްސީއެއް ހަދައިގެންނެވެ. އެގޮތުން … ތަފްސީލް


Police

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށްވުރެ މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު،  2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 16482 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް