police2

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކަލް ރިޗަރޑް ޕޮމްޕޭ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި ދަންނަވާ މަގުތަކާއި ސަރަހައްދުތައް 2020 އޮކްޓޫބަރު 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:30 ން ފެށިގެން ރަސްމިއްޔާތު ނިމެންދެން އެކިވަގުތުތަކުގައި ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ.

ބަންދުކުރެވޭ މަގުތަކާއި ސަރަހައްދުތައް

1- އެއަރޕޯޓް މަގު،

2- ސިނަމާލެ ބްރިޖް،

3- ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް

4- ގްރީން ޒޯން

އެވަގުތުތަކުގައި އެސަރަޙައްދަށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ފުލުހުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.