ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއްތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޖާވިދު އިސްމާޢީލް

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 18 އަދި 24  ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި މިތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

މިގޮޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަކެއްޗަކީ:

އޮކްޓޫބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ހުއްޓުވި މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވަނީ ޓެމްޕާޑް ގްލާސް ފޯން ޕްރޮޓެކްޓަރ ތަކަކާ  ފޯން ކަވަރުތަކެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 468093

އޮކްޓޫބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު ހުއްޓުވި މީހެއްގެ އަތުން ފެނުނު ކާރެއްގެ މީޑިއާ ސެޓެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 468591

ވީމާ މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު ވިދާޅުވެ، ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.