KDF-1

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ޙާޟިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އާއިލާއަށްވެސް އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ޙާޟިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރު: ވ.ކެޔޮދޫ، ހީނާމާގެ، މުޙައްމަދު ރަފީޢު (37އ)

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: A370889

 ޙާޟިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު :  ފޯނުން ގުޅައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާތަކެއް ހޯދާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް ސުވާލުކުރުމަށް.

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، 2020 އޭޕްރީލް 06 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް