DE 12 DEC OP

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށްފަހު އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓުން މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގެ ތަފްސީލާއި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ވަނަވަރު: މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ބުރުޒުމަގުން  ޓެކްސީއެއް ހުއްޓުވައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. … ތަފްސީލް


9

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ވިލިމާލެ އިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އަދި ދިގުރަށުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ މީހަކާއި 21 އަހަރުގެ މީހަކާއި 24 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުުރުން 27 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މި ހަތަރު މީހުންނަކީވެސް ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ. … ތަފްސީލް


MPS2253

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި … ތަފްސީލް


vlcsnap-error202

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ 2021 ނޮވެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ހަދަމުންދާ އިމާރާތް ކައިރީ ޕާކްކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާފަންނު ޕޮލިހުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ ނުހޯދިފައިވާ މީހެކެވެ. ވީމާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއާ ބެހޭ … ތަފްސީލް


6

އއ. މަތިވެރި ޕޮލިހާއި މަތިވެރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް ސްޕޯޓް (މަރންސް) ޖަމުއިއްޔާ ގުޅިގެން މަތިވެރި އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޑްވާންސްޑް ވޮލީ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އއ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ … ތަފްސީލް


5

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވިލިމާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް … ތަފްސީލް


4

މ. ކޮޅުފުށި ހެލްތު ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް އެ ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަނުގައި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ގުޅާފަރާތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި އެފަދަ ކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު … ތަފްސީލް


3

ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލޭގެ ފިހާރަތަކާއި ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ވިލިމާލޭ ޕޮލިހުން މިއަދު ހިންގި އެ ޕްރޮގްރާމަކީ އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް ގެސްޓުހައުސްތަކާއި ރަށުތެރޭގައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެގޮތުން، ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފިހާރަތަކުގެ … ތަފްސީލް


ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފައިލް ފޮޓޯ

މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަަހުގެތެރޭގައި އަލަށް އާބާދުވި ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، ފޭސް ދޭއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދެ ވަނަ ފޭސްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި އަންނަ އަަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ … ތަފްސީލް


13

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކ. ގުރައިދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނެސްފިއެވެ. އެތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ ރަށުގެ ހުސްބިމެއް ބަލައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް