5

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެރަށުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، އެރަށު ފަޅުގެ އެއް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި … ތަފްސީލް


33

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނ. މާފަރުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ރޭ މާފަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުއެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް … ތަފްސީލް


Guraidhoo

ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ. ގުރައިދުއާއި ހިރިލަންދޫގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. އެ ގޮތުން ތ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުރައިދޫ ގޮފި ގުޅިގެން ގުރައިދޫގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގައި، ބެންކް  އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ގުޅައިގެން … ތަފްސީލް


N. Atoll Trip1

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ނ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ … ތަފްސީލް


ފުލުހުންގެ ހަށިހެޔޮކަމުގެ އިމްތިހާނުގެ ‘ޗީފް އެސެސަރު’ ގެ ހައިސިއްޔަތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފުލުހަކު ފުލުހުންގެ ހަށިހެޔޮކަމުގެ އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއީ ފުލުހުންގެ ތާރީހުގައި، މިފަދަ ހަށިހެޔޮކަމުގެ އިމްތިހާނެއް އަންހެން ފުލުހަކު އިސްވެހުރެ ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އިމްތިހާނުގެ ޗީފް އެސެސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ސީނިއަރ ސަރޖަންޓް ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ. ފުުލުހުންގެ ހަށިހެޔޮކަމުގެ އިމްތިހާނަކީ … ތަފްސީލް


Maafushi

މާފުށި ޖަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯނާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މާފުށި ޕޮލިހާއި އިންޓެލިޖެންސް އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން ރޭ ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު 97 މޯބައިލް ފޯނާއި، 109 … ތަފްސީލް


M.Atoll

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް ކުށްމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުއްޓާއި ރަތްމަންދޫގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކޮޅުފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި، ދިއްގަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެ ދެ ރަށުގައި … ތަފްސީލް


MPS2253

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެންގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ … ތަފްސީލް


13

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެ އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ  އިންނަމާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެ ރަށުގެ ހުރިހާ ފިހާރައަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ވަގުންގެ … ތަފްސީލް


Gaadhifushi

ތ. ގާދިއްފުށީގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތިމަރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމުގައި، މަކަރާ ހީލަތުގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި ފިހާރަތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ކުށެއް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް