Ded

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު … ތަފްސީލް


Maduvvari

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އާންމު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މ. މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މ. މަޑުއްވަރީގައި އަލަށް ލައިސަންސް ނެގުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނާއި އެ … ތަފްސީލް


Kaafu Atholhu madharusaa

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ގަރލްގައިޑު ދަރިވަރުންނާއި ލިޓިލް މެއިޑު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އަމަލީ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ހަރަކާތްތަކުގައި، ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމާއި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ … ތަފްސީލް


Maavashu school

މާވަށު ސްކޫލްގެ ލިޓިލް މެއިޑުންނާއި ގަރލް ގައިޑުންނަށް މޯޓިވޭޝަންއާއި ޓީމް ބިލްޑިންގ ހަރަކާތްތަކެއް އެ ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސްކޫލްގެ އެދުމުގެ މަތިން މި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން އޮންނަންޖެހޭ މިންވަރާއި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް … ތަފްސީލް


Keyodhoo

ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހަރުދަނާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަނުގައި، އެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ކޮމިއުނިޓީ … ތަފްސީލް


police 56

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ތިން މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީ ށ. ކަނޑިތީމާއި ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން އއ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައެވެ. އެގޮތުން ކަނޑިތީމުގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ކަނޑިތީމު ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


0-02-03-cb818b4999133757e23a69547ada48594e60c8570a02e0d48b212aca5a5db09d_86344d7f

ކ. މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކ. ގުޅީގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ގުޅީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ވަނީ އެރަށުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، ރަށުގައި ހުރި ފިހާރަތަކަށާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު … ތަފްސީލް


Felidhoo

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހަރުދަނާ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވ. ފެލިދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަނުގައި، ކޮމިއުނިޓީ ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސްއާ ގުޅޭގޮތުން … ތަފްސީލް


HMP - Mauroof Ali

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްއަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ. ހާޒިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ … ތަފްސީލް


0-02-03-536ac607aac2378fc920aad55f5463149c8c2e04831039861baa48b59d08f1f6_2bc17a0b

ހއ. އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެއަތޮޅު މޮޅަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ފެބްރުއަރީ 18 ން 20 އަށް މޮޅަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހއ. އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މޮޅަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި މޮޅަދޫ ސްކޫލު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް