MPS22536

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންފޮރމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓު ސިސްޓަމާއި އިންޓަރޕޯލްގެ ރިއަލްޓައިމް ކްރިމިނަލް އިންފޮރމޭޝަން ޑޭޓާބޭސްތަކާއި ގުޅާލައި މާލެ އާއި މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަރޕޯލްގެ ޓޭޑާބޭސްތައް ސާރޗުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެވެ. މިގޮތަށް ގުޅާލުމުން ފްރޮންޓުލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަރޕޯލްގެ ޑޭޓާބޭސްގައި ހިމެނިފައިވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ވަގުތުން ދެނެގަނެވި އެމީހުންނާއި މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް … ތަފްސީލް


MPS2253

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހުޅުމާލެއާއި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. … ތަފްސީލް


Maamigili Banguraa nathaalun 1

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އދ. މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އދ. މާމިގިލީގައެވެ. ނައްތާލި … ތަފްސީލް


Funadhoo School Forensic

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 12 ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފޮރެންސިކް ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 30 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނަކީ އެސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 12 ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ “ބައެލޮޖީ”  މާއްދާގައި ހިިމެނޭ ފޮރެންސިކް ބައިގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު … ތަފްސީލް


police-2124

ޅ. ހިންނަވަރާއި ށ. ކަނޑިތީމުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ނުވަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަންފަށައިފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ހިންނަވަރުގައި ތިން އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާވައިރު މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވަނީ އަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.  ހިންވަރުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަކީ  މާލެއިން ފުރައިގެން ހިންނަވަރަށް އަންނަ ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންނަކަމަށް ލިބުނު … ތަފްސީލް


IMG-a9a0988880f3843e0380fc0c03b73296-V

މުޖުތަމައުގެ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓައި ކުށްމަދުކޮށް، ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެމަސައްކަތުގައި މުޅި މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މިހެން ވިދާޅުވީ ވ. ކެޔޮދޫގައި ގާއިމްކުރި ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. … ތަފްސީލް


2

ވ. ކެޔޮދޫގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފަށައި އެރަށުގައި ގާއިމްކުރި ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ  ޝާހިދުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުއެވެ. … ތަފްސީލް


Thaa Atholhu Thauleemee marukazu

ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދަފަރާ 2021 ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި، ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ އަދި މަގުމަތީގައި އުޅޭއިރު ދަރިވަރުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. … ތަފްސީލް


police 49

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެއާއި، އދ. މަހިބަދޫ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގެ އިތުރުން ނ. މާފަރުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން މާފަރުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މާފަރު … ތަފްސީލް


police2

 މަކަރާއި ހީލަތުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަރުކާރީއާއި މޭވާ އެތެރެކޮށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ކުންފުނިތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ  މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅެމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 16 … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް