police 25

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަހިބަދުއާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި … ތަފްސީލް


Gastha vagah negun

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯ ފެންނަ މީހާއަކީ 2020 ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ ގެއަކުން ގަސްތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. … ތަފްސީލް


FCP

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް ފުލުހުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ވިންގުން ފަށައިފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި، މި އަހަރު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު (2019/19) އާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު (2019/18) … ތަފްސީލް


Capture

ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ރ. ފައިނު އަދި ކިނޮޅަހުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެ ދެ ރަށުގައި ވަކިވަކިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެ ދެ ރަށުގެ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތުދީފައެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ … ތަފްސީލް


MPS2253

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެކި ދުވަސްމަތިން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ … ތަފްސީލް


drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ކ. ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ކ. އަތޮޅު ރިސޯޓަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް އަދި އެތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. … ތަފްސީލް


IK session

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުުގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ ހަތަރު ވަނަ އިސްލާހަށް ސެންޓްރަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދީނުމުގެ ކްލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އެ ކްލާސް ފައްޓަވައިދެއްވީ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ސަމީރެވެ. ކްލާސް ފައްޓަވައިދެއްވައި ހުސައިން ސަމީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، … ތަފްސީލް


Maafushi meeting

މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އެރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ކޮވިޑް 19 އިގެ މާފުށި ޓާސްކްފޯސް އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރަށުގައި ކުށްމަދު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ފުލުހުންނާ … ތަފްސީލް


Vilufushi school

ތ. ވިލުފުށި ސްކޫލްގެ ކީ ސްޓޭޖް ތިނަކާއި ހަތަރެއް އަދި ފަހެއްގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިލުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއާއި، ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ތ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ފުރާވަރު އުމުރުގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުންނާއި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުން ކުށުގެ … ތަފްސީލް


police 47

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ނުވަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ށ. ފުނަދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލުކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންނަށް އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް