Thinadhoo

ގދ.ތިނަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ތިނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޓީމު ހޯދައިފިއެވެ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓީމު މިމުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މި ނޮބެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރޭ ތިނަދޫ ފުޓްސަލް … ތަފްސީލް


Seminar

ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން އިިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި “ވެހިކަލް ތެފްޓް ޕްރިވެންޝަން އިން މޯލްޑިވްސް” ސެމިނަރ ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ ދެއްވީ ޑިޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފްއެވެ. … ތަފްސީލް


Junior officers 1

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އަލަށް ކޮމިޝަންޑުވާ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުލުހުންގެ ޖޫނިއަރ އޮފިސަރސް ކޮމާންޑް ކޯހުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވާފައިވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް … ތަފްސީލް


viber_image_2019-11-25_08-13-52

އިމާދުއްދީން ސްކޫލާއި މ. މުލަކު ސްކޫލު ގުޅިގެން ބޭއްވި “ކަސަބު އެނުއަލް ކޭމްޕު” ގެ ބައިވެރިންނަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 21 ން 25 އަށް މުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޭމްޕުގައި “ހޭވައްލާ” ގެ ނަމުގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ގިނަ އޮބްސްޓަކަލްސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. މި … ތަފްސީލް


viber_image_2019-11-21_14-44-17

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މުލީގައި ދުއްވާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު މުލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުލީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި މ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/19 ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ގެންގުޅޭކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެއް އާއިލާއެއްގެ ކުދިންތަކަކަށް ލިބެންވާ ތަޢުލީމާއި ސިއްޙީ ހައްޤުތަކުން މަހުރޫމު ކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 2018 ޖޫން 6 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް … ތަފްސީލް


Meedhoo

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގާލްގައިޑް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެފިކް ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި … ތަފްސީލް


ގދ.ފިޔޯރީ، ހެވެންލީހޭވަން، ނާޒިލު ޢަފީފް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ފިޔޯރީ، ހެވެންލީހޭވަން، ނާޒިލު ޢަފީފް (39އ) އެވެ. ނާޒިލު ޢަފީފް ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ … ތަފްސީލް


police 20

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ  19 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި، … ތަފްސީލް


ކވ:  ޢަބްދުއްލަޠީފް  -  އިބްރާހީމް ރަޝާދު -   މުޙައްމަދު ޔޫސުފް -  ސައިފް އިބްރާޙީމް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ހަތަރު މީހުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2081، ޢަބްދުއްލަޠީފް (58އ) އާއި ރ. މީދޫ، ވެސްޓްކޯސްޓް، އިބްރާހީމް ރަޝާދު (50އ) އާއި މާލެ، މ. … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »