Cp-42

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެން ކަނބަލުން އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 12 އިންސައްތައަށްވުރެ  ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި މިއަދަދަކީ ދެކުނުއޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގައި ނިސްބަތުން … ތަފްސީލް


MPS225

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين          ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު، ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ވެސް، ދެކެފައިވާ ކަންކަމެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު، 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ، ފަހުގެ ތާރީޚުގައި … ތަފްސީލް


IMG_1045

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހްމާން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޙްމަދު ޡުހޫރު، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ފުރާނަ ޤުރުބާން ކޮށްފައި ވާ ފުލުހުންގެެ ލޮބުވެތި އާއިލާތަކުގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުން. ޑެޕިއުޓީ … ތަފްސީލް


CP 4

ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައިވާ ފަދައިން ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ހެވާއި ލާބައަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވިލިމާލެ ޕޮލިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށް މުހްޔިއްދީން … ތަފްސީލް


CP

މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން ދަމަހައްޓައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައި އެކަންކަން ޙައްލު ކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާ ކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ. މީދޫގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފަށައި މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް ވިދާޅުވީ މުޖުތަމަޢުގެ … ތަފްސީލް


Di 5

ފުލުހުންނަކީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެމަތިން މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކަކެއް ފުރިހަމަކޮށް މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭ ވަކި ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިގެންވާ ބައެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފްގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ “މެނޭޖިންގ ޑިސިޕްލިން” ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ … ތަފްސީލް


ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ދިވެހި ފުލުހުންގެ 83 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވޭ، މި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒު … ތަފްސީލް


CP Areef

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވައި އެކަމަށް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންނާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް ވިދާޅުވީ … ތަފްސީލް


CP Sir

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ފުލުހަކުވެސް އަދި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު އޯގާތެރި ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް ފުލުހުންނާ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ހުރިހާ ފުލުހުންނާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ … ތަފްސީލް


މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ތަޙުޤީޤުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ތަޙުޤީޤުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެނީ ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައިވެސް ތަޙުޤީޤުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ އުޞޫލުން، ކުށުގެ ވެށިން ހެކި ހޯދުމުގައި ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލުތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 26 ވަނަ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރސް ކޯސް ނިންމައި … ތަފްސީލް