Gevesi

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ޢާއްމުވެ ބައު ވެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކައަކީ ނުދައްކައި ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެވެން އޮތް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޢާޢއިލާ ތަކަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވަމުން ދާތީއެވެ. ކުށެއްނެތް މައުސޫމު ޅަ ދަރިންނާއި ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް މި ނުރައްކާތެރި ވަބާގައިޖެހި ބޮޑެތި … ތަފްސީލް


ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރަށުތެރޭގައި އުޅެވޭނެ މަގުދައްކައިދީ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސްގެ ފުލުހުން ދަނީ މިދުވަސްވަރު ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިހާރު މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ފަސިންޖަރ ލައިނުން މާލެއަށް ފަތުރުވެރިން ފައިބައި ފަތުރުވެރިން ރަށުތެރޭގައި އުޅެމުންދާއިރު ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ޕޮލިހާ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ … ތަފްސީލް


IMG_9877

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް، ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓައި ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވެއެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއްކަން ބުނެދިނުމަށް ޚާއްސަ ޓްރެފިކް ނިޝާން ބެހެއްޓުމާއި ސްކޫލްތަކުގެ ސެޝަންތައް ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭ ގަޑިތަކުގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ސްކޫލްތައް ކައިރީ ޑިއުޓީ ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. … ތަފްސީލް


ފުލުހުންގެ މެމޯރިއަލް ވޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނާއަށް އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ ޤަދަރުވެރި މަޤާމުދީފައިވާ ދީނެވެ. މިމަޤާމު ދީފައިވަނީ ވަކި ނަސްލަކަށް، ވަކި ފަންތިއަކަށް، ވަކީ ޤަބީލާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތަކަށް ބެލުމެއްނެތިއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމް ދީނުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ހަމަހަމަ މީހެކެވެ. އިންސާނާ މޮޅުދެރަކަން ކަނޑައެޅިގެންދަނީ އޭނާގެ ކިބައިގައިވާ … ތަފްސީލް


ފަހުގެ ލިޔުންތައް »