Makaraaiy heelai

މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަޝީދު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ކިޔާ މީހަކަށް ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އޭނާގެ އެކުވެރިޔެއްގެ ފޯނުކޯލެއް ލިބުނެވެ. އެކުވެރިޔާ ދެއްކީ މާލޭގައި ހުރި އޭނާއާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކު އަތްމަތި ވަރަށް ދަތިވެގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އެ އެކުވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެވޭނެ … ތަފްސީލް


DR Umar

މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި މީހާ މަރުވި އަސްލު ސަބަބު ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ގުދުރަތީ މަރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ބުނެދެވެން ނޯންނަ ހާލަތްތަކުގައާ އަދި ގަސްތުގައި މަރާލާފައި އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައިވެސް މަރުވި އަސްލު ސަބަބު ކަނޑައެޅިގެން ބުނެދެވެން އަންނަނީ ޕޯސްޓްމޯޓެމް ނުވަތަ އޮޓޮޕްސީއެއް ހަދައިގެންނެވެ. އެގޮތުން … ތަފްސީލް


Police

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށްވުރެ މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު،  2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 16482 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ … ތަފްސީލް


Article

ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ވަރަށް ސާފެވެ. ގާނޫނު އަސާސީން އެކަން ކަށަވަރުވެސް ކޮށްދެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި އިވެމުންދާ އަޑުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތްތަކަށް އަލެއްނޫނެވެ. މުޖުތަމައަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ކޮނޑުގައިވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންނަށްވީތީ މުޖުތަމައަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ހުންނާނެކަން ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް … ތަފްސީލް


Vakkan

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ނުވަތަ ވަގުންނަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ތިމާ ގެންގުޅޭ މުދަލާއި ގެދޮރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، މުދަލަށް … ތަފްސީލް


ފަހުގެ ލިޔުންތައް »