main

ދުނިޔެމަތިން ނެގި ކަޅު ބޯ ވިލާގަނޑުގެ އަސަރު އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށްކުރީ ހީނުކުރާހާ ބާރު އަވަސް މިނެއްގައެވެ. ހިޔާލަށްވެސް ނާންނަހާ އެތައް ކަމެއް ކުރިމަތިވެ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން މިވަނީ އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިފައެވެ. ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހިދުމަތްކުރުމަށް ހުވައި ކޮށްގެން ތިބި ބައެކެވެ. ބައެއް ހާދިސާތަކުގައި އެލާޓްވެ އާއިލާތަކާ ދުރުގައިވެސް … ތަފްސީލް


Feyrun

އޮފީހަށް ދިއުމަށް ގަޑިޖެހިދާނެތީ ދިޔައީ ވަރަށް ބާރަށް ހިނގާފައެވެ. ގިނަފަހަރަށް މަގު ހުރަސްކޮށްލެވެނީ މަގަށް ދޭންވާވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދެވިއެވެ. ދެފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއްލާފައި ދަނީ ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށްދިއުމަށެވެ. އަމީނީ މަގަށް ނުކުތްއިރު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އަޅުގަނޑު ހިނގާފައި އައި ފަޅީ ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ހުރެ އަޑުގަދަކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީހުންވެސް އެހިސާބުގައި … ތަފްސީލް


1200

އާއިލާ މީހެއްގެ ބަލިހާލު ބޮޑުވުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާދިނުމުން ފުރުމުގެ ކުރިން ޑޮލަރު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްފެށީމެވެ. ބެންކުން ލިބޭ ޑޮލަރުގެ އިތުރުން އިތުރު ޑޮލަރު ބޭނުންވާތީ ރައްޓެހިން މެދުވެރިވެގެން ޑޮލަރު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ޑޮލަރު ވިއްކާ މީހެއްގެ ނަންބަރު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ. އެ ނަންބަރަށް ގުޅުމުން އެމީހާ ވާހަކަދެއްކީ އެހައިމެ … ތަފްސީލް


Ihthisham sir 1

ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު މި ބަލީގައި ހުރިހާ ގައުމަކަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަށީގެންވާވަރަށް ޓެސްޓުނުކުރެވުމާއި އެކަމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާއި މީހުންނާއި ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެވެ. ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ބަލީގެ މީހަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނި މި ބަލި ދެނެގަތުމަށް މީހުން ޓެސްޓުކުރެވެން ފެށުމަކީ ރާއްޖެއިން މި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް އެޅި … ތަފްސީލް


LatheefSirInterview

ޒަމާނީ ތަޞައްވުރާއެކު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މަދަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރެވިގެން ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތްދޭން ފެށިތާ މިއަދަށް މިވީ 16 އަހަރެވެ. މިތާރީޚީ ބޮޑު ބަދަލު ގެނައުމަށް އޭރު ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވި އިސްވެރިން ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތްތަކާއި ވެވަޑައިގެންނެވި ގުރުބާނީގެ މަތިން މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ހަނދާން އައު ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް މުނާސަބު … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް