report pic

އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތުމުގެ ސަބަބުން ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭކަމީ ހަގީގަތެކެވެ. ހާއްސަކޮށް މާލޭގައެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތިގެން މާލޭގެ ބައެއް ގޭގެއަށް އެޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ދިއުމުން އަންނަ މަހު ހުސްވާ އެޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ބޮޑު … ތަފްސީލް


ޗެކުބައުންސް މައްސަލަތައް

އެނގިހުރެ އަނެކާގެ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަތުމާއި، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނުނުލް އުގޫބާތުގެ 212 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޗެކް ބައުންސް ވުމުގެ މައްސަލަތަކަކީވެސް ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 212 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަހުގީގުކުރަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، 2020 މާރިޗު 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން … ތަފްސީލް


IMG-8fd31839d561c1fde1a2f48b97b013fb-V

ނޮވެމްބަރު 3ގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވެދިޔަ ޝަހީދުންގެ ޒިކުރާ އައުކުރަމުންދާއިރު އެ ބަތަލުންގެ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ޤައުމީ ޖޯޝުގައި ޚިދުމަތަށް ނުކުމެ ތިބި ދަރިންގެ މަތިން ހަނދާން އައުކުރުމަކީވެސް މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ވަރަށް ވެސް މުނާޞަބު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ކަނބަލަކީ ޝަހީދު ސަރޖަންޓް ކުޑައާދަމްގެ ކުޑަތުއްތުގެ ދަރިކަނބަލުން ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން … ތަފްސީލް


main

ދުނިޔެމަތިން ނެގި ކަޅު ބޯ ވިލާގަނޑުގެ އަސަރު އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށްކުރީ ހީނުކުރާހާ ބާރު އަވަސް މިނެއްގައެވެ. ހިޔާލަށްވެސް ނާންނަހާ އެތައް ކަމެއް ކުރިމަތިވެ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން މިވަނީ އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިފައެވެ. ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހިދުމަތްކުރުމަށް ހުވައި ކޮށްގެން ތިބި ބައެކެވެ. ބައެއް ހާދިސާތަކުގައި އެލާޓްވެ އާއިލާތަކާ ދުރުގައިވެސް … ތަފްސީލް


Feyrun

އޮފީހަށް ދިއުމަށް ގަޑިޖެހިދާނެތީ ދިޔައީ ވަރަށް ބާރަށް ހިނގާފައެވެ. ގިނަފަހަރަށް މަގު ހުރަސްކޮށްލެވެނީ މަގަށް ދޭންވާވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދެވިއެވެ. ދެފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއްލާފައި ދަނީ ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށްދިއުމަށެވެ. އަމީނީ މަގަށް ނުކުތްއިރު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އަޅުގަނޑު ހިނގާފައި އައި ފަޅީ ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ހުރެ އަޑުގަދަކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީހުންވެސް އެހިސާބުގައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް