Redpearl

ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، މުޖުތަމަޢުގައި އަމާންކަން ދަމަހައްޓައި، ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި އެކި ހާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ތިބޭ ބައެކެވެ. މިދެންނެވި ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ އެއްބަޔަކީ ފުލުހުންގެ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނެވެ. އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ މަދު މިނިޓްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތަނަކަށް … ތަފްސީލް


Henveiru dhandu

މިއީ 2019 އޭޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އިންތިޚާބަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން “އޮޕަރޭޝަން ބްލޫޓައިޑް” ގެދަށުން ދިވެހި ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ލައިފް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕޮލިސް މީޑިއާ … ތަފްސީލް


Stats

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ އަޅާބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 15535 މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާ ފައިވާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ … ތަފްސީލް