Stats

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ އަޅާބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 15535 މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާ ފައިވާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ … ތަފްސީލް