TFF

މި އަހަރު ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހު ފުލުހުންނަށް 596 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 556 މައްސަލައެކެވެ. މިމުއްދަތުގައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަކިވަކި … ތަފްސީލް


MPS2

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލާފަކޮށްފައިވާތީ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި، ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވޭތޯ … ތަފްސީލް


މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއް -- ފައިލް ފޮޓޯ

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ނޭދެވޭ ކަންކަމެވެ. ޒަމާނީ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި މިފަދަ ކަންކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއިގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުން އަންނަ ކަމީވެސް ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ. ފައިސާ ނުވަތަ ވަކި މަންފާއަށް ހޯދައިދޭނެކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ … ތަފްސީލް


Amaan-veshi

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުށްމަދު ކުރުމަށް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ފުލުހުންގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 9000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތަކުން ޖުމްލަ 9104 މީހަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު މީގެތެރޭގައި ސްކޫލުތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލުތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނާ އަދި ޒުވާނުން ހިމެނެއެވެ. … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް