މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއް -- ފައިލް ފޮޓޯ

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ނޭދެވޭ ކަންކަމެވެ. ޒަމާނީ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި މިފަދަ ކަންކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއިގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުން އަންނަ ކަމީވެސް ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ. ފައިސާ ނުވަތަ ވަކި މަންފާއަށް ހޯދައިދޭނެކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ … ތަފްސީލް


Amaan-veshi

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުށްމަދު ކުރުމަށް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ފުލުހުންގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 9000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތަކުން ޖުމްލަ 9104 މީހަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު މީގެތެރޭގައި ސްކޫލުތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލުތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނާ އަދި ޒުވާނުން ހިމެނެއެވެ. … ތަފްސީލް


Taxi2

  ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓްގެ މައްސަލަތައް މަދުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 5500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. މުޅިއަހަރަށް ބަހާލައިގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޖުމްލަ 5545 ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި … ތަފްސީލް


Stats

2016 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އަޅާބަލާއި 2017 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 13568 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް