މާލެ-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއެކު ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެކި ދިމަދިމާއަށް ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ތެރެއަށް ގޮސް އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްވަރުވެސްމެއެވެ. އެހެންކަމުން ޗުއްޓީ ދިޔުމުގެ ކުރިން ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް … ތަފްސީލް


MPS2253

ވިޔަފާރިކުރުމުގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ އެކި މުޢާމަލާތްތަކުގައި މަކަރުވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގުން މިފަހަކަށް އައިސް މިވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގައި އެކި ޚިދުމަތްތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ގުޅުމެއް ނެތް އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންފަރ … ތަފްސީލް


މާލެގައި ފުލުހުން ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން --

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާއިރު މޮބައިލް ފޯނު ނުވަތަ މުއާސަލާތީ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުން މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ނަމަވެސް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާއިރު މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރާތަން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދު ދުއްވަން އިންނަމީހާ މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރުމާއި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވަނީ އެކަމުގެ … ތަފްސީލް


މުލަކުގައި ފުލުހުން ހިންގި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ކަންކަމުގައި އަޅާލުން ކުޑަވުމާއި، ކޮންމެ ގޮތެއް ވަރިހަމަ ވުމަކީ، ކަންކަން ގޯހުންގޯހަށް ދިއުމަށް މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބެވެ. ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގައިވެސް ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހިނގާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކި މުޖުތަމަޢުގައި ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހިނގަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. އެކަމުގައިވެސް ސަބަބުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. މީހަކު ކުށަކަށް އަރައިގަންނަހިނދު އެކަމާ ދެކޮޅުހަދާނެ ބަޔަކު ނުވަތަ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ބަޔަކު ނެތުމަކީ … ތަފްސީލް


Marine

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރާވެހި ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލާފަކޮށްފައިވާތީ، އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.  ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި، ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރުމަށް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް