Neelam

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކްރައިމް އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒްއިން ހިންގާ ބައެއް ކޯސްތަކުގައި ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ  ސ. ހިތަދޫ ސީކޯ އައިޝަތު ނީލަމް ރަޝީދު އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ޒުވާނެކެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްބަން … ތަފްސީލް


021

ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ހާދިޘާއެއްގައި އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ބައެެކެވެ. އަމިއްލަ ފުރާނައަށްވުރެ އަނެކާގެ ފުރާނަ އިސްކުރާ ބައެކެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޢަޒުމުގައި ބުނާފަދައިން ދިވެހި ފުލުހަކަށްވީތީ ފަހުރުވެރިވެ، ފުލުހުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވެ، ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު، ޤާއިމްވެ ދެމިތިބޭ ބައެކެވެ. ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތިއެެވެ. … ތަފްސީލް


statistics

ފާއިތުވި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު މަދުވެއްޖެއެވެ. މިގޮތުން ވެތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 8615 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 7644 މައްސަލައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަތަކުގައި … ތަފްސީލް


1 (4)

  ޖިނާޢީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނަށް މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެށުމާއެކު ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައިސްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ އާއި ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނު އިޖުރާޢުތަކަކީ ކޮބައިތޯ މިއީ ގިނަބަޔަކު އެނގެން ބޭނުންވާނެ ސުވާލެކެވެ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގެ ޒިންމާ … ތަފްސީލް


women cops

ފުލުހުންގެ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތްނަމަވެސް ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަބުއި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ބެލެވިފައެވެ. އެހެނަސް އެއީ މާޒީއެވެ. މިއަދުގެ ހަޤީޤަތް މުޅިން ތަފާތެވެ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އެންމެ އާދައިގެ ރޭންކުން ފެށިގެން އިސް މަޤާމުތަކާއި ހަމައަށް އަންހެން އޮފިސަރުން ވާޞިލުވެ ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްފިއެވެ. އަދި ދިވެހި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް