RastasAware

ތަފާތު އެކި ޕްރޮމޯޝަން ތަކުގެ ނަމުގައާއި ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށްކަމަށް ބުނެ ނޫނީ އެހެންވެސް ގޮތަކުން މާލީ މަންފާ ލިބޭނެކަމަށް ދައްކައިގެން މީސް މީހުންގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަކަރާއި ހީލަތުން އެކި ނަމްބަރ ތަކަށް ރީލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް … ތަފްސީލް


IMG_9346

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް 2004 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުން ދުރަށް ގޮސް ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ދެވެން ފެށުނެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިން އަށް ދިވެހި ފުލުހުން ފައްކާކުރުމަށް ބޭރުގެކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކާރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ. އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


IMG_3197

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޓްރެފިކް ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރެފިކް ކާރޫބާރު ބޮޑު ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް އެސަރަހައްދުތަކުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތައް ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭ ގަޑިއާއި ދިމާކޮށް ކަނޑައެޅޭ … ތަފްސީލް


2015 ވަނަ އަހަރާއި 2016 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް --

2015 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 13،729 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 13،568 … ތަފްސީލް