Cyber-Crim

މިޒަމާނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތަކަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބަރޯސާވާ ޒަމާނެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އާލާތްތަކާއި ސްމާޓް ފޯނާއި އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދު އެއާނުލާ ނޫޅެވޭ އެއްޗިއްސަށް ވެފައިވާއިރު މިފަދަ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފާ ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅޭކަން ދަނެ އެއަށް ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ. ސައިބަރ ކްރައިމް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައިވެސް … ތަފްސީލް


final trafficpic

ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގޮސް ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނެއްކާވެސް ޒުވާނަކު މިދުނިޔެއާއި ވަކިވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑުގައި  ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގޮސް އެހިސާބުގައި ހުރި ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި 29 އަހަރުގެ ޒުވާނާ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެފައިވާއިރު … ތަފްސީލް


newspic press

ގެއްލިގެން ހުށަހެޅޭ މޯބައިލް ފޯނުތައް ހޯދުމަށް އެ ފޯނު  ތަކުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު ނުވަތަ އައިއެމްއީއައި ނަންބަރު ކޮންމެހެން މުހިއްމުވާތީ އެއަށް ސަމާލުވުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި އިއްޔެ ފުލުހުންނާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އިލިޔާސް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ … ތަފްސީލް


ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ އަތުލުމަށްފަހު  ތަން ހަވާލުނުކޮށް ފިލާ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު 2014 ވަނަ އަހަރު މިފަދަ 3 މައްސަލައަކާއި 2015 ވަނަ … ތަފްސީލް


RastasAware

ތަފާތު އެކި ޕްރޮމޯޝަން ތަކުގެ ނަމުގައާއި ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށްކަމަށް ބުނެ ނޫނީ އެހެންވެސް ގޮތަކުން މާލީ މަންފާ ލިބޭނެކަމަށް ދައްކައިގެން މީސް މީހުންގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަކަރާއި ހީލަތުން އެކި ނަމްބަރ ތަކަށް ރީލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް