Feyrun

އޮފީހަށް ދިއުމަށް ގަޑިޖެހިދާނެތީ ދިޔައީ ވަރަށް ބާރަށް ހިނގާފައެވެ. ގިނަފަހަރަށް މަގު ހުރަސްކޮށްލެވެނީ މަގަށް ދޭންވާވަރަށް ސަމާލުކަން ނުދެވިއެވެ. ދެފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއްލާފައި ދަނީ ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށްދިއުމަށެވެ. އަމީނީ މަގަށް ނުކުތްއިރު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އަޅުގަނޑު ހިނގާފައި އައި ފަޅީ ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ހުރެ އަޑުގަދަކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީހުންވެސް އެހިސާބުގައި … ތަފްސީލް


1200

އާއިލާ މީހެއްގެ ބަލިހާލު ބޮޑުވުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާދިނުމުން ފުރުމުގެ ކުރިން ޑޮލަރު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްފެށީމެވެ. ބެންކުން ލިބޭ ޑޮލަރުގެ އިތުރުން އިތުރު ޑޮލަރު ބޭނުންވާތީ ރައްޓެހިން މެދުވެރިވެގެން ޑޮލަރު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ޑޮލަރު ވިއްކާ މީހެއްގެ ނަންބަރު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ. އެ ނަންބަރަށް ގުޅުމުން އެމީހާ ވާހަކަދެއްކީ އެހައިމެ … ތަފްސީލް


Ihthisham sir 1

ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު މި ބަލީގައި ހުރިހާ ގައުމަކަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަށީގެންވާވަރަށް ޓެސްޓުނުކުރެވުމާއި އެކަމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާއި މީހުންނާއި ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެވެ. ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ބަލީގެ މީހަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނި މި ބަލި ދެނެގަތުމަށް މީހުން ޓެސްޓުކުރެވެން ފެށުމަކީ ރާއްޖެއިން މި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް އެޅި … ތަފްސީލް


LatheefSirInterview

ޒަމާނީ ތަޞައްވުރާއެކު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މަދަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރެވިގެން ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތްދޭން ފެށިތާ މިއަދަށް މިވީ 16 އަހަރެވެ. މިތާރީޚީ ބޮޑު ބަދަލު ގެނައުމަށް އޭރު ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވި އިސްވެރިން ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތްތަކާއި ވެވަޑައިގެންނެވި ގުރުބާނީގެ މަތިން މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ހަނދާން އައު ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް މުނާސަބު … ތަފްސީލް


PPE 3

ކޯވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވީއްސުރެ އެކަމުން އަރައިގަނެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސިއްހީ މާހިރުންނާ ކަމާގުޅޭ އެންމެން އެކުއެކީގައި މިދަނީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމާއެކު ރައްޔިތުން ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހުނު ދަނޑިވަޅުގައިވެސް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް