final trafficpic

ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގޮސް ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނެއްކާވެސް ޒުވާނަކު މިދުނިޔެއާއި ވަކިވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑުގައި  ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގޮސް އެހިސާބުގައި ހުރި ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި 29 އަހަރުގެ ޒުވާނާ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެފައިވާއިރު … ތަފްސީލް


newspic press

ގެއްލިގެން ހުށަހެޅޭ މޯބައިލް ފޯނުތައް ހޯދުމަށް އެ ފޯނު  ތަކުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު ނުވަތަ އައިއެމްއީއައި ނަންބަރު ކޮންމެހެން މުހިއްމުވާތީ އެއަށް ސަމާލުވުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި އިއްޔެ ފުލުހުންނާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އިލިޔާސް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ … ތަފްސީލް


ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން އެޑްވާންސްއަށް ފައިސާ އަތުލުމަށްފަހު  ތަން ހަވާލުނުކޮށް ފިލާ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު 2014 ވަނަ އަހަރު މިފަދަ 3 މައްސަލައަކާއި 2015 ވަނަ … ތަފްސީލް


RastasAware

ތަފާތު އެކި ޕްރޮމޯޝަން ތަކުގެ ނަމުގައާއި ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށްކަމަށް ބުނެ ނޫނީ އެހެންވެސް ގޮތަކުން މާލީ މަންފާ ލިބޭނެކަމަށް ދައްކައިގެން މީސް މީހުންގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަކަރާއި ހީލަތުން އެކި ނަމްބަރ ތަކަށް ރީލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް … ތަފްސީލް


IMG_9346

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް 2004 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުން ދުރަށް ގޮސް ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ދެވެން ފެށުނެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިން އަށް ދިވެހި ފުލުހުން ފައްކާކުރުމަށް ބޭރުގެކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކާރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ. އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް