Article

ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ވަރަށް ސާފެވެ. ގާނޫނު އަސާސީން އެކަން ކަށަވަރުވެސް ކޮށްދެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި އިވެމުންދާ އަޑުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތްތަކަށް އަލެއްނޫނެވެ. މުޖުތަމައަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ކޮނޑުގައިވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންނަށްވީތީ މުޖުތަމައަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ހުންނާނެކަން ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް … ތަފްސީލް


Vakkan

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ނުވަތަ ވަގުންނަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ތިމާ ގެންގުޅޭ މުދަލާއި ގެދޮރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، މުދަލަށް … ތަފްސީލް


report pic

އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތުމުގެ ސަބަބުން ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭކަމީ ހަގީގަތެކެވެ. ހާއްސަކޮށް މާލޭގައެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތިގެން މާލޭގެ ބައެއް ގޭގެއަށް އެޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ދިއުމުން އަންނަ މަހު ހުސްވާ އެޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ބޮޑު … ތަފްސީލް


ޗެކުބައުންސް މައްސަލަތައް

އެނގިހުރެ އަނެކާގެ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަތުމާއި، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނުނުލް އުގޫބާތުގެ 212 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޗެކް ބައުންސް ވުމުގެ މައްސަލަތަކަކީވެސް ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 212 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަހުގީގުކުރަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، 2020 މާރިޗު 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން … ތަފްސީލް


IMG-8fd31839d561c1fde1a2f48b97b013fb-V

ނޮވެމްބަރު 3ގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވެދިޔަ ޝަހީދުންގެ ޒިކުރާ އައުކުރަމުންދާއިރު އެ ބަތަލުންގެ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ޤައުމީ ޖޯޝުގައި ޚިދުމަތަށް ނުކުމެ ތިބި ދަރިންގެ މަތިން ހަނދާން އައުކުރުމަކީވެސް މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ވަރަށް ވެސް މުނާޞަބު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ކަނބަލަކީ ޝަހީދު ސަރޖަންޓް ކުޑައާދަމްގެ ކުޑަތުއްތުގެ ދަރިކަނބަލުން ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް