Anth

ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް އައިމިނަތު އިބްރާހީމް ދީދީ (އައިންތު) އަކީ އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހިތްވަރުގަދަ އައިއޯއެއްކަން އޭނާގެ މަސައްކަތުން ގެންދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ. ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ހާއްސަވެފައިވާ އައިންތު ގެންދަނީ އެ ދާއިރާއިން ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރަމުން ދިޔަ … ތަފްސީލް


Black mail pic

މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް އޭނާއަށް އަންގައި، އެކަން އޭނާ ނުކޮށްފިނަމަ އޭނާއަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބޭނެ ޒާތުގެ އަމަލެއް ހިންގާނެކަމުގެ ބިރު ދެއްކުން ނުވަތަ މީހަކު ކުރި ކުށެއް އަންގަންވާ ފަރާތަށް ނާންގައި، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ކިބައިން އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި މަންފާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ މި ދިވެހި … ތަފްސީލް


Police

ފަހަކަށް އައިސް މުޖުތަމައުުގައި ހިނގާ ވައްކަމުގެ މައްސަލަކުގެ ތެރެއިން ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލައަކީ އާއްމު ވެފައިވަ މައްސަލައެކެވެ. މިގޮތުން ސައިކަލު ޕާކު ކުރުމަށްފަހު ހަނދާންނެތިގެން ތަޅުދަނޑި ނުނަގާ ހުންނަ މައްސަލަތަކަކީވެސް މިއަދު ވަރަށް އާއްމުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ސައިކަލު ޕާކުކުރުމަށްފަހު ހަނދާން ނެތިގެން ނަމަވެސް ސައިކަލު ތަޅުނުލާ ނުވަތަ ތަޅުދަނޑި ޖަހާފައި ނުނަގާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން … ތަފްސީލް


99

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މުޖުތަމައުގައި މިއަދު ކުށްކުރުން އިތުރުވާ އެއް ވަސީލަތަކީ އިންޓަނެޓެވެ. އިންޓަނެޓުން ފައިދާތަކެއް ވީނަމަވެސް، ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ވަނީ ގިރާކުރަން ޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީއާއިން ކުޑަކުދިން ގުރޫމް ކުރާ މައްސަލަތަކަކީ މި ދިވެހި މުޖުތަމައުގައިވެސް ފެންމަތިވަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކެކެވެ. ގްރޫމިންގއަކީ ކުއްޖާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން … ތަފްސީލް


Makaraaiy heelai

މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަޝީދު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ކިޔާ މީހަކަށް ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އޭނާގެ އެކުވެރިޔެއްގެ ފޯނުކޯލެއް ލިބުނެވެ. އެކުވެރިޔާ ދެއްކީ މާލޭގައި ހުރި އޭނާއާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކު އަތްމަތި ވަރަށް ދަތިވެގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އެ އެކުވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެވޭނެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް