Untitled-1

ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ މަގުތައް ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް އާންމުކޮށް ޓްރެފިކް ބާރުބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތައް ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ޚާއްސަ  އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއޮޕަރޭޝަންގެ … ތަފްސީލް


IMG_9654

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް އާންމު ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ކުންފުނިތަކުން ތަފާތު އެކި ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ސޭލްސްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާއިރު މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ނަމުގައި ފޯނުން ގުޅައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާއާއި ރާސްޓަސް އަދި ރީލޯޑް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ސަމާލުވުން މުހިއްމެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ތަފާތު އެކި … ތަފްސީލް


newspic

މަގުމަތީގައި ހިނގާފައިވާ ފޭރުމުގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ފޭރިގެންފައި ހުންނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އަތްދަބަހަށް ނުލައި މޯބައިލް ފޯނު އަތުން ހިފައިގެން ދާއިރުގައާއި އަދި ސައިކަލްތަކުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބެ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތުތަކުގައާއި ނުވަތަ ފޯނާއި ކުޅެމުން ހިނގަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ފޯނެއް ކޮށްލުމަށް ކަމަށް … ތަފްސީލް


Customs1

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އއިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ އެންމެހައި ކަންކަން އަމާންއޮމާންކަމާއެކު ނިމިގެންގޮސްފައިވާތީ މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން ދިހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު … ތަފްސީލް


މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ފާއިތުވި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަސްދުވަސްތެރޭގައި 4487 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ހުށަހެޅިފައިވަނީ 3752 މައްސަލައެވެ.  އަދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން 1283 … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް