Stats

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ އަޅާބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 15535 މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާ ފައިވާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ … ތަފްސީލް


chutty1

މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއެކު ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުކޮށް އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްވަރެވެ.  ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދިނުމާއި، ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެވެ. އެގޮތުން ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، ގޭގައި ހުންނަ އަގުބޮޑެތި … ތަފްސީލް


oPS2

މިއީ 2018 ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އިންތިޚާބަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން “އޮޕަރޭޝަން ބްލޫވޭވް” ގެދަށުން ދިވެހި ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ލައިފް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ޕޮލިސް މީޑިއާ … ތަފްސީލް


bullyingReport

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. ކުދިންނަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުތަކާއި ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަންކަންވެސް ތަފާތެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެވޭނީ މިތަފާތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށްގެންނެވެ. ކުދިންގެ މެދުގައި ހުންނަ ތަފާތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރުމަށްޓަކައި ގަނާކުރުމާއި ދެކޮޅު ހަދައި އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހެއެވެ. މަލާމާތްކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުން ފެށިގެން ގޮސް ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ … ތަފްސީލް


Islamic New Year

ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި އިޚްލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. 1 މުޙައްރަމް 1440


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް