Stats

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުންލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެކެވެ. ގެންގުޅޭ އަގުބޮޑެތި މުދާ ގެއްލުމަކީ އެކަމާ އިންތިހާއަށް ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އަބަދުވެސް ހިނގަމުން އަންނަ، އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް މިވަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް … ތަފްސީލް


Redpearl

ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، މުޖުތަމަޢުގައި އަމާންކަން ދަމަހައްޓައި، ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި އެކި ހާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ތިބޭ ބައެކެވެ. މިދެންނެވި ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ އެއްބަޔަކީ ފުލުހުންގެ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނެވެ. އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ މަދު މިނިޓްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތަނަކަށް … ތަފްސީލް


Henveiru dhandu

މިއީ 2019 އޭޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އިންތިޚާބަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން “އޮޕަރޭޝަން ބްލޫޓައިޑް” ގެދަށުން ދިވެހި ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ލައިފް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕޮލިސް މީޑިއާ … ތަފްސީލް


Stats

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ އަޅާބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 15535 މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާ ފައިވާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ … ތަފްސީލް


chutty1

މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއެކު ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުކޮށް އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްވަރެވެ.  ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދިނުމާއި، ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެވެ. އެގޮތުން ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، ގޭގައި ހުންނަ އަގުބޮޑެތި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް