council-Recovered-Recovered-Recovered copy

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސުލްހަވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ނަގާލައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙު ހަލަބޮލިކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރެއިން މީހުން މާލެއަށް އެއްކޮށް ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރޭވުންތައް ރާވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިސަރވިސްއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ފުލުހުންނަކީ އަބަދުވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  ދެމިތިބޭ ބައެއްކަމުގައި މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދިވެހި … ތަފްސީލް


ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށްކަމަށްް ބުނެ މާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުލުހުން ޖަހާފައިވާ ބެރިކޭޑްތައް ހުރަސްކޮށް، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވުން މަނާ ސަރަޙައްދަކަށް އެއްވެ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް އެފަރާތްތަކުން ކުރުމުންނެވެ. މިއަދުގެ އެއްވުމާއި ގުޅިގެން 19 މީހަކު ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


MPS2

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ބާއްވަތެއްކަމުގައިވާ ސިންތެޓިކް ކެތިނޯންސް (ބާތު ސޯލްޓްސް ނުވަތަ ކްލައުޑް ނައިން) އާ ގުޅުވައިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ދެކެވި، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އެކަމުގެ ނުތަނަވަސްކަން އޮތުމާއެކު ދަންނަވަމެވެ. ސިންތެޓިކް ކެތިނޯންސް (ބާތު ސޯލްޓްސް ނުވަތަ ކްލައުޑް ނައިން) ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ތަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. … ތަފްސީލް


މިއަދު 16:00 އިން ފެށިގެން 18:10 އާ ހަމައަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުން ވަނީ އެއްވެސް ހަމަނުޖެމަކަށް ނުގޮސް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ނިންމާލާފައެވެ. މި އެއްވުމުގައި މަގުތަކަށް ނުކުމެ މަގުމަތީގައި އެއްވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއެކު އިއްޔެ ފުލުހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް … ތަފްސީލް


IMG_8281

ފުލުހުންނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީންނާ ޤާނޫނުތަކުން މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކަކާ ވާޖިބުތައް އަދާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާ އަމާންކަން ހޯދައިދީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންދާ ބައެކެވެ. ކުށުގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށް ޤައުމުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ބައެކެވެ. ދިވެހި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ބުރަ … ތަފްސީލް


ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން މިރޭ ދިން ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ތެރެއިން -- ޕޮލިސް މީޑިއާ ފޮޓޯ: ފަރުދާދު ނަޞީރު

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހް. 27 ފެބުރުއަރީ 2015 ވަނަދުވަހު މާލޭގައި ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭއްވުމަށް އިންތިޒާމުކުރަމުންދާ މުޒާހިރާ އާއި ގުޅިގެން ޤައުމުގައި އުފެދިދާނެ ހަމަނުޖެހުމަކުން ސަލާމަތްވެ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމް ކުރުމަށް ސިފައިންނާ ފުލުހުން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މާދަމާ ކުރަން … ތަފްސީލް


މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި 2 ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

އަޑު އުފުލުމާއި ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވާ ފަރާތްތަކުން، ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. އަދި ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ބޭއްވޭ ސުލުހަވެރި މުޒާހަރާތަކަށް މި ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލާމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން … ތަފްސީލް


Ahmed Rizwan

މ. ޝައިނިންގސްޓާރ، އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ، (28އ)، ވީނުވީތަނެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަން 13 އޮގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު 13:15 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމާއެކު އޭނާ ހޯދުމަށާއި މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި ހޯދަން ޖެހޭ ހޯދުންތައް މިދަނީ ހޯދަމުންނެވެ. ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ … ތަފްސީލް


މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދަނިކޮށް، ފުލުހުންގެ މެންޑޭޓުން ބޭރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ހުއްޓުވައި، އެކަމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، ޤާނޫނުގެ ރޫޙާއި މަޤްޞަދާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީސްގެ … ތަފްސީލް


ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

2013 ވަނައަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބާޠިލްކޮށް، 2013 އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ނަމްބަރު 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި 2013 ވަނައަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކަންކުރަންވީ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވުމާއެކު އެގައިޑްލައިންނާއި ޚިލާފަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ އިންތިޚާބަކަށް އެއްބާރުލުން … ތަފްސީލް