ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު: PMC/2020/09 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް އާއްމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ނެރުއްވާފައިވާ އިޢުލާން ނަމްބަރު 28/2020 އާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން 2020 އޭޕްރިލް 02 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 17:00 ން 20:00 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު: PMC/2020/08 އާއްމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު؛ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2012/7 ގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 2020 މާރިޗު 12 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އިޢުލާން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްޤުތަކާ … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު: PMC/2020/07 2020 ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުންނާ ހަވާލާދީ އެމަނިކުފާނު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުއްވާފައިވާ ޚަބަރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. 2020 ފެބްރުއަރީ … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު: PMC/2020/06 2020 ފެބްރުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީލަންކާގައި 4 ދިވެހިން ހައްޔަރު ކުރިކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައިވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ސްރީލަންކާގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 2020 ފެބްރުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ސްރީލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި 2019 … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2020/03 2020 ފެބްރުއަރީ 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 19:00 އާއި 20:00 އާދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލޭގައި 3 ބިދޭސީންނަށް ދީފައިވާ ހަމަލާ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންނެވެ. ހަރުކަށި ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ދީފައިވާ މި ހަމަލާގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ހާލަތު މިދަނީ ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ރަގަޅުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2020/02 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކާއި މެދު އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެ މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އާންމު ފަރުދުންވެސް ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2020/01 ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާމެދު އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ޖިންސީ ގޯނަ ކުރިކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެއް ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ތިން މީހަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި، އަނިޔާ ލިބުނު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/23 ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަން “އައްސޭރި” އާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. 2019 ޑިސެމްބަރ 18 ވަނަ ދުވަހު ރ.މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުން ފެށި އޮޕަރޭޝަންގައި 2019 ޑިސެމްބަރ 20 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިހާތަނަށް 7 ގެއަކާއި 1 ދޯނި ބަލައިފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަރުކަށި ފިކުރު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަތުރަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 2019 ޑިސެމްބަރ … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/22 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައެއްފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފަށް، ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަބާވެ ޖަމާއަތުން ވަކިވެ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަމުން މަޙްރޫމްކޮށް ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ޢަމަލުތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ހިންގާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ރ.މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެހެން … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/21 ކ.މާލެ / ހ.މޫންލައިޓްވެލީ، ޢަލީ ޝާފިޢު  އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިންނާއިއެކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ކ.މާލެ / ހ.މޫންލައިޓްވެލީ، ޢަލީ ޝާފިޢު އަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ މީހެކެވެ. 2015 ފެބްރުއަރީ 09 ވަނަ ދުވަހު ޢަލީ ޝާފިޢު އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ … ތަފްސީލް