ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/22 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައެއްފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފަށް، ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަބާވެ ޖަމާއަތުން ވަކިވެ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަމުން މަޙްރޫމްކޮށް ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ޢަމަލުތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް ހިންގާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ރ.މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެހެން … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/21 ކ.މާލެ / ހ.މޫންލައިޓްވެލީ، ޢަލީ ޝާފިޢު  އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިންނާއިއެކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ކ.މާލެ / ހ.މޫންލައިޓްވެލީ، ޢަލީ ޝާފިޢު އަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ މީހެކެވެ. 2015 ފެބްރުއަރީ 09 ވަނަ ދުވަހު ޢަލީ ޝާފިޢު އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/20 ޏ.ފުވައްމުލައް / މާދަޑު. ކަރިއްޔާވިލާ، މުޙައްމަދު އަމީން ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށާއި، ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް، ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވަން ޢަމަލީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވެ، އެކަމަށް އެހީތެރިވެދީ، ވާގިވެރިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ އާއި އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް ވާގިވެރިވުމުގެގޮތުން … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/19 ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ގެންގުޅޭކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެއް އާއިލާއެއްގެ ކުދިންތަކަކަށް ލިބެންވާ ތަޢުލީމާއި ސިއްޙީ ހައްޤުތަކުން މަހުރޫމު ކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 2018 ޖޫން 6 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/18 މިފަހަކަށް އައިސް ‘ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ’ ޚިލާފަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއްވުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ އެފަދަ ބައެއް އެއްވުންތަކުގައި އެޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ ދަންނަވަމެވެ. ‘ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު’ ( ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 2013/1 ) އާއި އަދި އެޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙު … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/17 މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާރކްއިން “ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” ނަމުގައި ނެރެފައިވާ ރިޕޯރޓުގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ހުރިކަމަށާއި، އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދުﷺ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދުﷺ ގެ ހަދީޘްފުޅުތަކަށް ފާޑުކިޔާ، ޢާއްމުންގެ މެދުގައި ދީނީގޮތުން ޚިލާފު އުފެދޭ ބާވަތުގެ … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/16 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޯސްޓް ގާރޑް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން 2019 އޮކްޓޯބަރ 01 އިން ފެށިގެން ކަނޑުމަތީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބޯޓާއި، އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ރާއްޖޭގެ ދޯންޏެއް ވަނީ ކޯސްޓް ގާރޑްގެ … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/15 މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް އިން ’ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމެންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް‘ ގެ ނަމުގައި ނެރެފައިވާ ރިޕޯރޓުގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ހުރިކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ﷺ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ﷺ ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކަށް ފާޑުކިޔާފައިވާކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/14 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފުލުހުން ފާރަލަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ބުނާކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ވިލަރެސްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މި ސަރވިސްއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު މަސައްކަތްކުރަނީ އެއިރެއްގައި … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/13  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 13/2018 ން އުފައްދަވާފައިވާ ‘މަރާލައިފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން’ 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާންމުކުރި މ.ޝައިނިންގސްޓާރ އަޙްމަދު ރިޟްވާނު ޢަބްދުﷲ މަރާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހާމަކުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެ ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ބައެއް ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް