15

ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ އިންސަރވިސް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންވެސްޓިގޭޝަން ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިސްކަންދަރުކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ހެޑް އޮފް ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ބަޝީރުއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި މުޙައްމަދު ބަޝީރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި، މި ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވި އެއްޗެއްގެ އަލީގައި މި ހިދުމަތުގެ ތަހުގީގީ ދާއިރާއަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ބަލައި އިންސާފާއި ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުން އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

14

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި މުއައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 15 އިން 3 ހަފްތާގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމުގައި 32 ފުލުހަކު ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ބަޝީރުގެ އިތުރުން  ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑާއި ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓާއި ފޮރެންސިކް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކިޔަވައިދެއްވި މުދައްރިބުންނާއި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

16

އެ ޕްރޮގްރާމުގައި، ގާނޫނުގެ ބައިތަކާއި ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަން، އިންވެސްޓިގޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް، އިންވެސްޓިގޭޝަން އިންޓަވިއުއިންގެ އިތުރުން ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ބައިތައް ކިޔަވައިދީފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އެ ޕްރޮގްރާމުގައި، އޮސްޓްރޭލިއަން ފެޑަރޭޝަން ޕޮލިސްގެ ބޭފުޅުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައެއް ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދީފައިވެއެވެ.

 
99

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުއާއި ގދ. ގައްދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ.

އެގޮތުން، ހިތަދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އެ ރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ރަށު ވަލުތެރެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 126 ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ގައްދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އެ ރަށު ރަސްފަންނު ކިޔާ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވާފައި ހުރިކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ގައްދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ސަރަހައްދު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 217 ސެލޯފިންކޮޅު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި ދެ މައްސަލައާ ގުޅިގެންވެސް މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ދެ މައްސަލަވެސް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

viber_image_2021-10-24_06-23-13-306ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ނިލަންދޫގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ

އޮކްޓޯބަރ 22 އަދި 23 ވަނަ ދުވަހު ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކު ގުޅިގެން 'މުޖުތަމައުގެ އަމާންކަމަށް އަހަރުމެންގެ ދައުރު' ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްމާރުގައި ރައްޔިތުންނާއި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

viber_image_2021-10-24_06-23-11-826

އެގޮތުން، ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މުޖުތަމުގައި ހިނގަމުންދާ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކުން ސަލަމާތްވުމާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ގެދޮރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އަންނަ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވުމަށާއި އެފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުށެއް ހިނގައިފިނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް އިރުޝާދުދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރަށުގެ ވިޔަފާރިކުރާތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގައި، ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ވިޔަފާރި ބަންދުކޮށްފައި ދާއިރު ފިހާރަތެރޭގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމަށާ އަދި ފިހާރަ ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވުނުތޯ ޔަގީންކުރުމަށާއި ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި އިތުރަށްސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

viber_image_2021-10-24_06-23-10-334

އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 4 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މުޖުތަމައުގައި ކުދިންގެ މެދުގައި ހިނގާ ކުށްތަކާއި އެފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ އަދި އަމާން މުޖުތަމައަކަށް ސްކޫލު ކުދިންގެ ދައުރު  ދަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް ބުނެދީފައިވެއެވެ.

އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގައި، މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ފުރާވަރު އުމުރުގެ ކުދިން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި އެ އުމުރުގެ ކުދިން އާންމުކޮށްކުރާ ކުށްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ކުދިން އެފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

viber_image_2021-10-24_06-23-08-862

އަދިވެސް އޭގެ އިތުރުން، ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރަށުގެ ޒުވާނުންނާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތަކާއި ފުލުހުންނާއި ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެފައިވެއެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވޮލީމެޗެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކޭކު ފެޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

 

Traffic 2

ޓެކްސީ ހިދުމަތަށް އަލަށް ނުކުންނަށް މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާއި ޓެކްސީ ހިދުމަތުގައި ދެމިތިބި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 17 ން 21 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކާއި މަގުމަތީގައި ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ދައުރާ އަދި އެފަދަ ހާލަތުގައި ޑްރައިވަރުންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެވެ.

Traffic

ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގައި 121 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގައި 51 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ޓެކްސީކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭއިރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އަދި މިއީ މިއަހަރު ހިންގި މިފަދަ ތިން ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ.

 
54

ށ. ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އެ ރަށު ރިވެރައިން ސްޕޯޓްސް ގުޅިގެން ކޮމަންޑޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެގޮތުން، އެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7، 8 އަދި 9 ގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުުރުރުން، އެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެންވީ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާ އަދި ސްޕޯޓްސް ޑިސިޕްލިން ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދީފައިވެއެވެ. އެ މައުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް  އުނގަންނައިދީފައިވަނީ ރިވެރައިން ސްޕޯޓްސްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރ އަހްމަދު ޝަފީޤުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި، ކޮމަންޑޫ ސްކޫލާއި ބެލެނިވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 
MPS2253

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަކެއްޗަކީ:

އޮކްޓޯބަރ 13 ވަނަ ދުވަހު ރާދަފަތި ހިނގުމުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތިން ގޯނި ހޮޅިބިޑި. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 501078

އޮކްޓޯބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ޕޮލިސް ވެހިކަލް ގަރާޖު ކައިރިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ތިން މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތިން ދަގަނޑު. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 501338

އޮކްޓޯބަރ 19 ވަނަ ދުވަހު މިރިޔާސްމަގުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ 11 ރޯލު ތްރީ ކޯރ ކޭބަލް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 501654

އޮކްޓޯބަރ 19 ވަނަ ދުވަހު ޔާގޫތު ގޯޅިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ 31 ހޮޅި ބިޑި. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 501657

އޮކްޓޯބަރ 20 ވަނަ ދުވަހު ރީތިފޮޓޯ ކައިރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ގޭސް ފުޅިއެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 501765

އޮކްޓޯބަރ 20 ވަނަ ދުވަހު ބާޒާރުމަތިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފަސްޓްއެއިޑް ކިޓެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 501753

މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

 

7

ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީމް ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސެމިނަރއެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު ފެށި އެ ސެމިނަރގައި، ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމާއި، ހިންގުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުވުމުގެ އިތުރުން ފޮރެންސިކް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އަދި ފޮރެންސިކްގެ ހިދުމަތްތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޓީމް ލީޑަރުން އިތުރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި އެ މަސައްކަތްތައް އެހެން ބަޔަކަށް އުނގަންނައި ދެވޭފަދަ ބަޔަކަށް ލީޑަރުން ހެދުމުގެ އިތުރުން ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމާއެކު ލީޑަރޝިޕްގެ ފެންވަރުހުރި ޓީމް ލީޑަރުންތަކެއް އުފެއްދުމަށްވެސް އެ ސެމިނަރގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

8

އޭގެ އިތުުރުން، ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އަދި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ފޮރެންސިކް ލެބްތަކުގައި މިހާރު ކުރެވޭ ތަހުލީލުތައް ދެނެގަތުމާއި، އަމިއްލައަށް އިސްނެގުމާ އަދި ރޭވުންތެރިކަން ފަދަ ލީޑަރޝިޕް ހުނަރުތަކުގެ އިތުރުން ބައިނަލް އަގުވާމީ މިންގަނޑެއްކަމުގައިވާ އައި.އެސް.އޯގެ މިންގަޑުތަކަށް ޓީމް ލީޑަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ސެމިނަރގައި ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން 11 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ސެމިނަރ ނިމިގެންދާއިރު ކޮންމެ ޓީމް ލީޑަރެއްވެސް އެ މީހެއްގެ ޝިފްޓާއެކު ކުރިއަށް އޮތް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލާނެއެވެ. އެ ޕްލޭނުގައި، ޝިފްޓުތައް މޯޓިވޭޓު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ އިލްމީ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރާނެ ކަންކަން ހިމަނާނެއެވެ. އެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންނާއި އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން އަދި ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފޮރެންސިކާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މައްސައްކަތުން ކޮޮންބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާތީ ނުހޯދިފައިވާ ބައެކެވެ.

Wanted

ވީމާ މި މީހުންނާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި އެމައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
6

ށ. މިލަންދޫގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަށު ޕިކަޕުތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުމާ އަދި އުޅަނދު ދުއްވާ މީހުންނާއި އުޅަނދު ރަށަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެގޮތުން މި މަހު 16 އިން 20 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި، އެ ރަށުގައި ރަށު ޕިކަޕު ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލާފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ އުޅަނދު ރަށަށް އެތެރެކުރާ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އުޅަނދު އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގައި ގާނޫނީގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށާ އަދި އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިލަންދޫގައި ރަށު ޕިކަޕު ގެންގުޅޭ އަދި ދުއްވާ މީހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްވާނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށާ އަދި ލައިސަންސް ނަގައިގެން ނޫނީ އުޅަނދު ނުދުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ލައިސަންސް ނެގުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދީ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އަމާޒަކީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 01 އިން ފެށިގެން އެ ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް އަދި ލައިސަންސް ނެތި ރަށުޕިކަޕު ދުއްވުން މަނާކުރުމާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމެވެ.

 
TheftImpersonationSuspect

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ، ޓުއަރ ގައިޑެއްކަަމަށް ބުނެ ފަތުރުވިޔަކަށް ހިދުމަތް ދީ އެ ފަތުރުވެރިޔާގެ ދަބަހުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާތީ ނުހޯދިފައިވާ މީހެކެވެ.

ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާ ފައިސާތައް ވަގަށްނަގާފައިވަނީ، ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމަށްފަހު ފަތުރުވެރިޔާ އާޓިފިޝަލް ބީޗް މޫދަށް އެރުނު ވަގުތުއެވެ. މިހާތަނަށް ތަހުގީގުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިހާއަކީ ބަނގްލަދޭޝް މީހެއްކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ވީމާ، މި މީހާއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ޓޫރިސްޓް ޕޮލިސްގެ ނަންބަރު 9790070 އަށް ގުޅުއްވައި އެމައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.