99

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަންފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ހިންގި އެއް އޮަޕަރޭޝަނަކީ ރ. އަލިފުއްޓަށް ބަނގުރާއާއި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި މަހު 3 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮަޕަރޭޝަނުގައި، ބަނގުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފުޅިއަކާއެކު 20 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަލިފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ގއ. ދާންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މިމަހު 3 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 32 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އިންޓެލިޖެންސާއި ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްހުރި 16 ކަރުދާސްކޮޅު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނުވަ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

އަދިވެސް އޭގެ އިތުރުން، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މ. މުލަކުން 24 އަހަރުގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނެސްފައިވަނީ މި މަހު 3 ވަނަ ދުވަހު ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުން ފެނުމުން އޭނާގެ އަތުގައިހުރި އެއްޗެއް އެއްލައިލުމުން އެތަކެތި ނަގައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްހުރި ހަތް ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

 
GDH

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 8 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މާރިޗު މަހުގެ 1 އިން 3 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމާއި، އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

އެގޮތުން އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީއާއިން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ދަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް ބުނެދީފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ކޮބައިކަމާއި ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ބުނެދީފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަނެޓުން ދިމާވާ ނުދަންނަ މީހުންނާ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށާއި ދަރިވަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެ މީހުންނާ ހިއްސާނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ނޭދެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ސިއްރުނުކޮށް ބެލެނިވެރިންނާ ހިއްސާކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އާންމު އިޖުތިމާއި މިންގަނޑުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އާންމު އިޖުތިމާއި މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު އަމަލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީ އެފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެތިބުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މަގުމަތީގައާއި އެހެނިހެން ތަންތާގައި އުޅޭއިރު ދަރިވަރުންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތާއި އެހެން މީހުންނާ ރީތިކޮށް މުއާމަލާތުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 280 ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ފުލުހުންދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

 
winners

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން މިއަހަރު ފާހަގަކުރި ސޭފަރ އިންޓަނެޓް ދުވަހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ވުމަން އިން ޓެކް އެމްވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ ކުއިޒްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

މި ކުއިޒްގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި 15 ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ރޭ އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ފުލުހުންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވަގުތުން ގެނެސްދީފައެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކުއިޒަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ސޭފަރ އިންޓަނެޓް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އާދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަހުމާނާމާގެ ދަށުން ހިންގި ފުރަތަމަ ހަރަކާތެވެ.

ސައިބަރ ސޭފްޓީ އާގުޅޭ ސުވާލުތައް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކުއިޒް ފުރިހަމަކުރުމުން އޮންލައިންކޮށް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފައިވެއެވެ. އަދި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސެޓްފިކެޓް މީސްމީޑިއާގައި #CyberRakkaa  ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ޝެއަރކުރުމުން ކުއިޒްގެ ބައިތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކުއިޒްގައި 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތަށް ގޮސްފައިވަނީ ކުއިޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅު ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން މީސް މީޑިއާގައި ޝެއަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މި ކުއިޒް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި 15 ފަރާތަކަށްވަނީ އިނާމު ދީފައެވެ. އެގޮތުން ތިން ފަރާތަކަށް ސީގޭޓް ބެކްއަޕް ޕްލަސް 2 ޓީބީ ހާޑް ޑިސްކް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާއިރު، ދެ ފަރާތަކަށްވަނީ  ލޮޖިޓެކް ވައަރލެސް ހެޑްސެޓް ދީފައެވެ. އަދި 10 ފަރާތަކަށް ކިންގްސްޓަން 16 ޖީބީ ފްލޭޝް ޑްރައިވްއެއް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދީފައެވެ.

ނަސީބުވެރިންނަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 

Naivaadhoo

ހދ. ނައިވާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި މުދައްރިސުންނަށް އަދި އެސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ން މާރޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަށް ނައިވާދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، އެންޓި ސޯޝަލް ބިއޭވިއަރ އާ ބެހޭގޮތުންނާއި، އިންޓަނެޓް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކޮށް، އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހަނގާކުރުމާއި ސައިބަރ ބުލީންގގެ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި މަގުމަތީގައި އުޅޭ އިރު ދަރިވަރުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 މީގެއިތުރުން ސައިބަރ ކުރައިމް އަކީ ކޮބައިކަމާއި ސައިބަރ ބްލީންއާއި މީސްމީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ބްލެކް މެއިލް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ބެލެނިވެރިއެއްގެ އިރުޝާދާއި ނުލައި މީސްމީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރުމަށާއި، ސައިބަރ ކުރައިމްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މިސެޝަންތަކުގައި މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ކުށްތަކާބެހޭގޮތުންނާއި، ކުށްކުރުން ހުއްޓުވިދާނެ ގޮތާބެހޭގޮތުންނާއި، ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކުގައި ޖިނާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ގޮތާއި، މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ޖެހޭގޮތާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް ޖާވިދު އިސްމާޢީލް
Ahmed Rishwan

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި އަމުރާ ގުޅިގެން  ހޯދަމުންދަނީ، ސ. މަރަދޫ / ރިޔާސާމަންޒިލް، އަޙްމަދު ރިޟްވާން (33އ) އެވެ.

އަޙްމަދު ރިޟްވާން ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 2021 މާރޗު 7 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވީމާ، އަޙްމަދު ރިޟްވާން އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އައިމިނަތު ރައިހާނާ
police-212

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓްތަކަކާއެކު ދެމީހަކު ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން 32 އަހަރުގެ މިހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ޕެޓްރޯލްކުރަމުން ދަނިކޮށް އެމީހާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 15 ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިމީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒރުކުރުމުން ވަނީ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ.

24 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ޕެޓްރޯލްކުރަމުން ދަނިކޮށް އެމީހާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު  މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ހަތަރު ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިމީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުންވަނީ  ހަ ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ.

މި ދެ މައްސަލަ ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

Agreement2

އިންޓަރޕޯލް ސެކިއުއަރ އިންފޮމޭޝަން ނެޓްވޯކްގެ އެކްސެސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިންޓަރޕޯލް ނޭޝަނަލް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ (އެން.ސީ.ބީ) މާލެ އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިންޓަރޕޯލް ނޭޝަނަލް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ (އެން.ސީ.ބީ) މާލޭގެެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ހެޑް އޮފް އިންޓަރޕޯލް ނޭޝަނަލް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ (އެން.ސީ.ބީ) މާލެ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެކޮމިޝަންގެ ރައީސާ މަރިޔަމް ޝިއުނާއެވެ.

agreement

އިންޓަރޕޯލް ނޭޝަނަލް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ (އެން.ސީ.ބީ) މާލެ އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ދެމެދު  ސޮއިކުރި މި އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން، އިންޓަރޕޯލްގެ އެކިއެކި ކްރިމިނަލް އިންފޮރމޭޝަން ޑޭޓާބޭސްތަކާއި ލޯއެންފޯރސްމަންޓް ކޭޕެބިލިޓީސް އަދި ޓޫލްސްގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބުމަށް އިންޓަރޕޯލްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 

R. Atoll

ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަކީ ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްވެފައިވާ ރަށްތަކަކަށް ހެދުމަށާއި ރ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ހިދުމަތް ގާއިމްވެފައިނެތް ރަށްރަށުގައި ފުލުހުން ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. މާކުރަތުގައާއި ފައިނުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 21 ން 25 އަށް އެދެރަށުގައި ވަކިވަކިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައިވަނީ އެދެރަށުގައި އެކިވަގުތުތަކުގައި ޕެޓްރޯލްކޮށް ކުށުވެ ވެށީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އަދި އެދެރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެދެރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި، އެދެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުހިއްމު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ކުށްމަދުުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެދެރަށުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާކުރަތު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާމައްސަލަ ތަކުގަައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން މާކުރަތުގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ޓްރެފިކް ޤާނޫނަށް އަލަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ، ފުލުހުންނާއި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުށްމަދުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

 

Sh

ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފޯކައިދޫ އަދި ފީވައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން އެއަތޮޅު ފޭދޫ އާއި ނޫމަރާގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެދެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގައިވަނީ އެދެރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށާއި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ. އަދި ރީލޯޑްއާއި ރާސްޓަސްގެ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވެ، އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ކޭޝް ކާޑުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ނުކުރުމަށާއި ނުދަންނަށް ފަރާތްތަކުން ހަވާލުކުރާ ތަކެއްޗަށް ހަވާލުނުވުމަށާއި ހަވާލުވާނަމަ  އެތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ހަވާލުނުވުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ށ. ނޫމަރާ އަދި ފޭދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިންވަނީ ށ. ފޭދޫގެ ޒުވާނުންގެ ޓީމަކާއި ފުލުހުންގެ ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ދަނީ އެއަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިލްސިލާކޮށް ހިންގަމުންނެވެ.

 

ނ. ކުޑަފަރީގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް ޖާވިދު އިސްމާޢީލް

Kudafaree

ނ. ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި އެރަށުގެ ވިޔަފާރަވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ.

ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ގުޅިގެން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގައި ވަނީ ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ އެލް.ކޭ.ޖީ އަދި ޔޫ.ކޭ.ޖީ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ގްރޭޑް 1 ން ފެށިގެން ގްރޭޑް 9 ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެގޮތުން އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީ ދަރިވަރުންނަށް "ގުޑް މެނަރސް" އާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، ގްރޭޑް 1 އާއި  ގްރޭޑް 4 ގައި ދެމެދު ގްރޭޑްތަކުގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ގްރޭޑް 5 ން 9 ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ  އެންޓި ސޯޝަލް ބިހޭވިއަރ އާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން މި ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓީމް ބިލްޑިންގ ހަރަކާތްތަކަކާއި ޕީޓީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ބެލެނިވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ 150 ދަރިވަރުންނާއި 55 ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

Kudafaree2

ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ކުޑަފަރީގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށާއި އެރަށުގެ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަރަކާތެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކަންކަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދައި، ރަށުތެރޭގައި އާންމުކޮށް ހިނގާ ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކުށްތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ކުޑަފަރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުންވަނީ ކުޑަފަރީ ޒުވާނުންގެ ޓީމަކާއި މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓީމަކާ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އަދި ނ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރާއި މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމަކާއި ކުޑަފަރީ އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމަކާ ދެމެދުވެސް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފައިވެއެވެ.