Vilufushi school

ތ. ވިލުފުށި ސްކޫލްގެ ކީ ސްޓޭޖް ތިނަކާއި ހަތަރެއް އަދި ފަހެއްގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިލުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއާއި، ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ތ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ފުރާވަރު އުމުރުގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުންނާއި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ‘ޒިންމާ ނެގުން’ މި މައުލޫގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ ދަރިވަރަކީވެސް ޒިންމާ ތަކެއް ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ދަރިވަރެއްކަމާއި އެ ޒިންމާތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއާއި ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އެކަމުން ލިބިގެންދާނެ ފައިދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދީނީ ގޮތުންނާއި ގަނޫނީ ގޮތުން އަދި އިޖުތިމާއީ ގޮތުންވެސް ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެވެސް ޒިންމާތަކެއް ހުންނާނެ ކަމާއި އެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެ ގޮތްތައް ބުނެދީފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމުން ތިމާއާއި އަނެކުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ފައިދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭގޮތަށް ކުޅިވަރުތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި، އެ ސްކޫލްގެ ކީ ސްޓޭޖް ތިނަކާއި ހަތަރެއް އަދި ފަހެއްގެ ހުރިހާ ފިރިހެން ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

 
police 47

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ނުވަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ށ. ފުނަދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލުކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންނަށް އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި 23 އަހަރުގެ ދެ މީހުންނާއި 34 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ތިން މީހުން  ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ސެލޯފިންކޮޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

ތ. ގުރައިދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެ އަތޮޅު ދިޔަމިގިލިން އެ ރަށަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި ނޮވެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހު އިންޓެލިޖެންސާއި ގުރައިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، އެރަށު ބަނދަރުމަތިން 52 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ހަތަރު ކަރުދާސްކޮޅު ފެނިފައިވެއެވެ.

އދ. މާމިގިލީގައިވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް އޮޕަރޭޝަނަކީ މާމިގިއްޔަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މާމިގިލީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ދެ ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާމިގިލީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެރަށު ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 26 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ނޮވެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހު، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ހޮޅިކޮޅަކާއި ކަރުދާސްކޮޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

ށ. މާއުނގޫދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި 22 އަހަރުގެ މީހަކާއި، 23 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 24 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެންމެންނަކީވެސް ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، އެ ތިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެ ވަކިވަކިން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، 22 އަހަރުގެ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 88 ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި 23 އަހަރުގެ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ދެ ކަރުދާސްކޮޅު ފެނިފައިވާއިރު 24 އަހަރުގެ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ތިން މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް 22 އަހަރުގެ މީހާއާއި 23 އަހަރުގެ މީހާއަށް 15 ދުވަސް ދީފައިވާއިރު 24 އަހަރުގެ މީހާއަށް 10 ދުވަސް ދީފައިވެއެވެ.

ށ. ފޭދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ މާލެއިން އެރަށަށް ދާ ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފީވަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި 49 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހު އެރަށު ބަނދަރުމަތިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 10 ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

 
Thaa Atoll

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރ ތ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރ، ޗިީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ސުލްތާން އަހްމަދު ބިސާރު އެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ރަށު ކައުންސިލުތަކާ ބައްދަލުުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ތ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުންގެ މިހާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ހިިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށްޓައި ތ. އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ނެއިބަހުޑް ޕޮލިސިންގގެ މަސައްކަތްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ހިދުމަތް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އެ އަތޮޅުގައި ފެށިގެން ދާނެކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ އަތޮޅުގައި ކުށްގިނަ ރަށްރަށުގެ ކުށުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ އެފަދަ ރަށްރަށުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމައި ޕްރޮސެކިއުޓްކުރުމަށް އެ އަތޮޅުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަައް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެ އަތޮޅަށް ހުށަހެޅޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމާއި އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހެއްކަކީ ތ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ގިނަ މީހުންގެ ޝަރީއަތް އެ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާކަން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޮމިއުނިޓީ ހަރަކާތްތަކާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާފައިވީނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުގައި އެންމެ ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގައި ނުގެންދެވޭކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ކައުންސިލުތަކުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުށްމަދު ކުރުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލުތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ރަށްރަށުގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ފުލުހުން ނުތިބޭ ރަށްރަށުގައި ފުލުހުން ބޭތިއްބުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރުގެ އެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލުތައް ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 އިން 25 އަށް އެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވޭމަންޑޫ، ކިނބިދޫ، އޮމަދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދުއާއި، ކަނޑޫދޫގެ އިތުރުން ގާދިއްފުށި، ދިޔަމިގިލި، ގުރައިދޫ އަދި މަޑިފުށީގައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރުގެ އިތުރުން ތ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހިމް ޝާކިރާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންނާއި ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 
SaeedHassan

ށ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ، ށ. ފޭދޫ، ޗޭނުގެ، ސަޢީދު ޙަސަން (47އ) އެވެ.

ސަޢީދު ޙަސަން ހޯދަމުންދަނީ ށ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ބަލަމުންދާ ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ބަނގުރާ ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 2020 ޑިސްމްބަރު 02 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30  އަށް ށ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވީމާ، ސަޢީދު ޙަސަނާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
ECD Wanted

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ ހޯދިފައިނުވާ މީހެކެވެ.

ވީމާ، ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުންގެ ނަމްބަރު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
police 20

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އއ. އަތޮޅު ދެރަށެއްގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރ 23 ވަނަ ދުވަހު އއ. މަތިވެރިއާއި އުކުޅަހުގައެވެ.

އެގޮތުން އުކުޅަހުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ މާލެއިން އއ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ފެރީ ލޯންޗަކުން އުކުޅަހަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާ އުކުޅަހު ޕޮލިސް ޑެސްކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، އެ ލޯންޗުން އުކުޅަހަށް ބާލާފައިވާ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ރަބަރު ޕެކެޓަކާއި، ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

މަތިވެރީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީވެސް މާލެއިން ދަތުރުކުރަމުންދާ ފެރީ ލޯންޗަކުން މަތިވެރިއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި މަތިވެރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، މަތިވެރި ބަނދަރަށް އެ ލޯންޗުން ބާލާފައިވާ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ތިން ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި ދެމައްސަލައާ ގުޅިގެންވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

މި ދެމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 
police 6

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ށ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މިލަންދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް އާންމުފަރާތަކުން މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ދިން މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، އެރަށު އޮޑިހަރުގެއެއްގެ ތެރެއިން އެ ދެމީހުން ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ކަރުދާސްކޮޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކޮމަންޑޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލުކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 40 އަހަރުގެދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެ ރަށު މަގުމަތިން އޭނާ ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 11 ސެލޯފިންކޮޅާއި، ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަތައް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 
MPS2253

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެކި ދުވަސްމަތިން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

މިގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަކެއްޗަކީ:

ނޮވެމްބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ޕޮލިޓެކްނިކް ކައިރިން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވި މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ހަ ފޫޓުގެ ހަރުގަނޑަކާއި، ކުނާ ގޮދަޑިއެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 471030

ނޮވެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ޗާންދަނީމަގު ރެޑްބީ ފިހާރަ ކައިރިން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވި މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ގޭސް އުނދުނެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 471065

ވީމާ މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
Veymandoo police meeting

ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށު ކައުންސިލާ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށުގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ އަދި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގިދާނެ ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި ކުށުގެ ވެށިން އެކުދިން ރައްކާތެރިކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންނާއި، ކައުންސިލާ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖުގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

 
Meedhoo Police

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމު ކުރުމާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. މީދޫގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، އެ ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ތާކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އެފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވީ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށްބުނެ ސައްހަ ނޫން ސްލިޕް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަމުންދާ މައްސަލަތައްވެސް ހިނގަމުންދާތީ އެ ފަދަ ކަންކަމުންވެސް ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވެތިބުމަށް، ވިޔަފާރި ބަންދުކޮށްފައި ދާއިރު ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ސީސީޓިވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބިދޭސީންނާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ނުބޭތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ވައްކަމުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ރ. އަތޮޅު ޕޮލިހުން ބޭނުން ކުރާ އެޕް މެދުވެރިކޮށް، އެ ރަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.