Male drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މީހަކު ކާޑެއްދުއަށް ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ގެންދަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

 ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މާރިޗް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:44 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަނުގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ޖޫސްޕެޓީ ދެ ކޮތަޅު  އެމީހާގެ އަތުން ފެނިފައިފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ހުޅުމާލޭ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
Traffic monitors

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގުޅިގެން ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޓްރެނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސެލްފް ޑިފެންސް ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މަގުމަތީގައާއި ޚާއްޞަކޮށް ސްކޫލް ސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދަރިވަރުން ޢާންމުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ރީތި އަދަބުތައް ގެންގުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ހިމެނޭ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސްގެ ކްލާސްތައް މިޕްރޮގްރާމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މަގުމަތީގައި ދަރިވަރުންނަށް ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތަކެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާރިޗް 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޓްރެނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 7 އަދި ގްރޭޑް 8 ގެ  40 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމަކީ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކޫލު މަދަރުސާ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސްކޫލް މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރި، ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ރޫހު އަށަގަންފައިވާ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކާށިދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް މަރިޔަމް އަޒްލިފާ
Kaashidhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މާރިޗް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. މިމިހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސް ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މިމީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 

ސްކޫލް ދަރިވަރުން ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިފެކްޓް ދަރިވަރުންނަށް ޓްރެފިކް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން މާރިޗް 19 ވަނަ ދުވަހު ތިމަރަފުށީ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ފުލުހުންގެ ދައުރަކީ ކޮބައިކަމާއި ޤާނޫނުތައް ނަގަހައްޓަން ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އަދި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްކޮށް މެނޭޖްކުރުމާއި، ދަރިވަރުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްެތެރިވާއިރު އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް ކިޔައިދިނުމުގެ އިތުރުން އާންމުންނާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ކެތްތެރިކަމާއެކު ރިވެތި ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ތިމަރަފުށީގައި ހިނގާދިޔަ އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި އަދި ބައިސްކަލް ދުއްވުމުގައި ފަރުވާތެރިވުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ސުކޫލްގެ 35 ޕްރިފެކްޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 
Male city

އެޕްރީލް 06 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލެސިޓީގެ ދާއިރާތަކަށް ޕާޓީތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ފުލުހުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި އިއްޔެ ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންތިޚާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި، މިނިވަންކަމާއިއެކު ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ކެމްޕެއިން ކުރުމުގައި އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކިބައިން އެދިލައްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރ ޗީފް ސްޕްރިންޑެންޓެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފާއި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރ ޗީފް ސްޕްރިންޑެންޓެންޑް އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ އަލީއާއި، ސެންޓްރަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ނަވީނާއި އަދި  ޗީފް ސްޕްރިންޑެންޓެންޑް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ އިތުރު އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 
beer

އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ނައްތައިލާފައިވަނީ، އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލައަކާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހަ މައްސަލައަކާއި އަދި އިތުރު 68 މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

އެގޮތުން ނައްތައިލާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތިހުރި 389 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، 220 ސެލޯފިންކޮޅާއި، ފިލްމް ހުސްކުރި ދެ ދަޅުގެ އިތުރުން 35 މަނާބޭސް ގުޅައެވެ. މިތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނަކީ 35،504.5949 ގްރާމެވެ.

މީގެއިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 43 މައްސަލައަކާއި އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 32 މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ހުރި 183 ފުޅި ބަނގުރަލާއި، 69 ބިއަރުދަޅާއި، ތިން ބިއަރު ފުޅިއާއި، ބަނގުރާކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި 500 އެމްއެލް ގެ 936 ޕެޓް ފުޅިއާއި، ފަސް ލީޓަރުގެ ހަ ފުޅިއާއި އަދި 20 ލީޓަރުގެ 14 ޓައްޕުގައި ހުރި ތަކެތިވަނީ ނައްތައިލާފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލުން ދޫނިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗިއްސާއިމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ޅ.ނައިފަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް ލާންސްކޯޕްރަލް އައިމިނަތު އަފްސާނާ
Naifaru drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ނައިފަރުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސައް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، މާރިޗު 18ވަނަ ދުވަހުގެ 16:35 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން، ނައިފަރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މިމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ހަތަރު ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
Komandoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ށ. ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، އެރަށުގެ ގެއެއް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައިފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ކޮމަންޑޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނުު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން، މާރިޗު 18ވަނަ ދުވަހުގެ 12:07 ހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި، މިމީހާ ދިރިއުޅޭ ގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 75 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ހަތަރު ރަބަރު ޕެކެޓާއި، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ދެ ސެލޯފިންކޮޅާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ދަޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ށ. މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ށ. ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
Rad-hat-system

Three Officers Departed to Sri Lanka in order to Participate in a Red Hat System Conference, which will be held from 16th to 20th March.

The officers, Police Chief Station Inspector Mohamed Samah, Police Sergeant Mohamed Ziyau and Police Sergeant Ismail Afee participates and represent MPS in the conference.

The Aim of this conference is to learn the latest updates regarding the links used by the Police Service, identifying the occurred changes as well as how to maintain the links.

 
Laamu

ލ. ކަލައިދޫ ސްކޫލާއި އިސްދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެގޮތުން ކަލައިދޫ ސްކޫލާއި އިސްދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7ން ގްރޭޑް 12ށް ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، ކުށުގެ މާހައުލުން ދުރުހެލިވެ ތިބުމަށް ދަރިވަރުން މަސައްކަތްކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެ ދެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 3ން ގްރޭޑް 12ށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ޖިސްމާނީ  އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއިން ކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ބެލެނިވެރިން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

މާރިޗު 17ން 18ށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ކަލައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.