viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގި ދެއޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ތިންމީހަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި ދެއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 47 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 28 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެކެވެ.

މި ތިންމީހުންގެ ތެރެއިން  47 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށްް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރެޝަނެއްގައެވެ. ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، މިމީހާ މަސައްކަތްކުރާ ބޯޓު މާލެ އައުމުން ބަލައިފާސްކުރިކުރުމުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ބޮޑު ދެ ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

އަދި މިމައްސަލައިގައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޝާމިލްވާކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، 31 އަހަރުގެ މީހަކު ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަޙަދުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ހާއިރު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން 28 އަހަރުގެ ބިދޭސީއަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިމީހާގެ ލަގެޖް ކަސްޓަމުން ސްކޭންކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އިތުރަށް ބަލައިފާސްކުރުމުން، މަނާބޭސް ކަމަށް ބެލެވޭ 1936 ގުޅަ ބޭސް ފެނުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މި ދެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ތިން މީހުންނަށްވެސް ދީފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ޑްރަގް އެންފޯސްޓްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
viber image

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓު އޮފިސަރުން، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފޯރަމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކުދި ފަންތިއާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މިފޯރަމް އޮންނާނީ 2019 ޖަނަވަރީ 22ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 20:30ން 23:00ށް އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައެވެ.

މިފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ވިޔަފާރިވެރިން ނަންނޯޓު ކުރެއްވުމަށް އެސްއެމްއެސް  ކުރައްވާނީ  9790090ށް ނުވަތަ 7909491 އަށެވެ. އެސްއެމްއެސް ކުރެއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2019 ޖަނަވަރީ 20ވަނަ ދުވަހުގެ 22:00 އެވެ.

ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުލުހުންނާ ގުޅުންހުރި ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި، މުޖްތަމަޢުގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓު އޮފިސަރުން، އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޖަނަވަރީ 13ވަނަ ދުވަހުވެސްވަނީ ފޯރަމެއް ބާއްވާފައެވެ. މިފޯރަމަށް އިސްރަށްވެހިންގެ ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އދ. ދިގުރަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް ލާންސްކޯޕްރަލް އައިމިނަތު އަފްސާނާ
Dhigurah

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. ދިގުރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ދިގުރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، މިއަދު 09:50 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

 ދިގުރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، ދިގުރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މިމީހާ ހުއްޓުވާ ބަލައިފާސްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ތިން ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އދ.ދަނގެތީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ.ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އެގޮތުން ހިންގި ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަކީ މާލެއިން ފުރައިގެން ކާށިދުއަށްއައި ފެރީ ލޯންޗުން މަސްތުވާތަކެތި ގެނައިކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން، ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު 18:05 ހާއިރު  ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަނުގައި އެލޯންޗް ބަލައިފާސްކުރުމުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުރި ހަތް ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖަނަވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު 00:15 ހާއިރުވެސް ކާށިދޫގައި މިވަނީ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައެވެ. މިއޮޕަރޭޝަންގައި، ކާށިދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ދެ ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި ދެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ދެ މައްސަލަ ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

 
މާލެ، މ.ގޮގްރެސްމާގެ، މުޙައްމަދު ސިޔާދު
މާލެ، މ.ގޮގްރެސްމާގެ، މުޙައްމަދު ސިޔާދު

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، މ.ގޮގްރެސްމާގެ، މުޙައްމަދު ސިޔާދު (38އ) އެެވެ.

ވީމާ  މުޙައްމަދު ސިޔާދުއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9660126 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
viber image

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ.ތިމަރަފުށީގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ.
ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމަކީ، ތިމަރަފުށީގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، ތިމަރަފުށީގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި އަމާން މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މިޕްރޮގްރާމްގައި، އަހަރީ ފީއާއި އިންޝުއަރެންސާއި ރޯޑްވާދިނަސް ބެލުމުގެ އިތުރުން ޓްރެފިކްގެ އެހެނިހެން ވައިލޭޝަންތައް ބަލައިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ތިމަރަފުށީގައި ދުއްވާ 34 އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށް، ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވި 06 ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެއެވެ.

 
viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ރަބަރު ޕެކެޓުތަކަކާއެކު ނައިފަރުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ނައިފަރަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، މިއަދު 12:02 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށް  ބަލައިފާސްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 24 ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްވަނީ ދީފައެވެ.

މި މައްސަލަ ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
ކވ:  މުޙައްމަދު ނާޖިހު-  ޝަމްހާން އަޙްމަދުމަނިކު -  އަޙްމަދު ޝިނާހް -  ޤައިސް ޢަބްދުﷲ ޢަނީސް 
ކވ:  މުޙައްމަދު ނާޖިހު-  ޝަމްހާން އަޙްމަދުމަނިކު -  އަޙްމަދު ޝިނާހް -  ޤައިސް ޢަބްދުﷲ ޢަނީސް 

 ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ށ.މިލަންދޫ، ނަސީމީވިލާ، މުޙައްމަދު ނާޖިހު (18އ) އާއި ތ.ތިމަރަފުށި، އަންނާރުމާގެ، ޝަމްހާން އަޙްމަދުމަނިކު (17އ) އާއި ސ.ފޭދޫ، އެންދެރިމާގެ، އަޙްމަދު ޝިނާހް (30އ) އަދި ގދ.މަޑަވެލި، ލަގްޒަރީ، ޤައިސް ޢަބްދުﷲ ޢަނީސް (19އ) އެެވެ.

ވީމާ މި ހަތަރު މީހުންނާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9660126 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
viber image

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ.

މިއަދު ނައްތާލާފައިވަނީ، 2016ން 2018ށް އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން 2016ވަނަ އަހަރުގެ 29 މައްސަލައަކާއި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 131 މައްސަލައަކާއި 2018ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލައަކާއި އަދި އިތުރު  38 މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ނައްތާލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 1425 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، 388 ސެލޯފިންކޮޅާއި، 19 ބުލެޓާއި، ފިލްމް ހުސްކުރި 11 ދަޅާއި، 637 ބޭސްގުޅަ ހިމެނެއެވެ. މިއަދު  ނައްތާލި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނަކީ  8613.3125 ގްރާމެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން ދޫނިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެއްސާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 
viber image

 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ހިންގާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ.

ޖަނަވަރީ 14ން 19ށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކަށާއި ގޭގެއަށާއި ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ނެއިބަރހުޑް އޮފިސަރުންނާ އާންމު ރައްޔިތުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން ކުޑަކޮށް ރަށުތެރޭގައި އަމާންކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނެއިބަރހުޑް އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކޮަބައިކަން އޮޅުންފިލުވައި ޖނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައިހުރި ކަންމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާދު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.