ISD-ranin

“ISD Ranin” has secured a spot in the Woman’s 6-a-side CP Cup Football Competition.

They moved a step closer to defending their title by earning 11 points from their previous four wins in the Women’s Division.

While “ISD Ranin” is on its way to championship, the competing team for the finals will be determined after an additional semifinals match.

The teams enlisted to play in the upcoming Women’s Division semifinal match are SORC Heartbeat and Polco.

SORC Heartbeat secured a place in the semifinals with four points, meanwhile Polco reached semifinals with three points.

The upcoming Women’s Division semifinal match is scheduled for the 24th of July at 08:00 am, and the final match is scheduled for the 28th of July at 09:00 pm.

Woman’s 6-a-side CP Cup is comprised of home and away teams.

 
awareness

To ensure peace and order in the community of Kanduhulhudhoo, the island’s Police Desk have taken a proactive approach to inform and remind the community to take safety measures seriously.

This informative program categorized the community into three groups namely; private homes, the island’s medical center and shops.

Police initiated the program on the 13th July and visited several households to discuss potential threats.

Civilians were educated regarding common household issues criminal in nature, and were advised to report such issues to the Police immediately.

Meanwhile Police also emphasized the importance of safeguarding households when unattended, and never to leave properties unlocked.

Similarly, if the household is to be vacated for a period of time, Police should be informed of the matter.

Police also advised civilians on being responsible parents, and to be accountable for children’s safety and welfare.

The second segment entailed with Police visiting Kanduhulhudhoo Medical Center on the 18th of July.

During this visit, Police met with the health center employees, and discussed the importance of identifying and reporting road traffic victims and suspicious injuries on patients.

In addition, Police alerted employees not to provide medication to individuals without a prescription, and advised employees to report threatening situations.

Lastly, Police visited Kanduhulhudhoo stores on 19th July.

During this visit, Police inspected the quality of existing safety measures and suggested the means to upgrade them, and stressed the importance of using CCTV cameras.

In addition, Police advised employees not to leave large sums of money in the store unattended and to guarantee that the store is locked after business hours.

Police also alerted employees not to sell tobacco products to minors and to report any potential threats to the store.

 
kolamaafushi-1

On the request of Kolamaafushi School, and the island’s Women’s Committee, Police are providing assistance to conduct some programs.

Experienced Police are assisting students from Kolamaafushi School grade 3-9 to become skilled swimmers.

Under the curriculum, Kolamaafushi School aims to enrich the student body by ensuring that they acquire sufficient swimming skills; hence the agenda is comprised of teaching participants how to float and to perform certain strokes.

A total of 92 students participated in this program.

In addition, Police are conducting aquatic fitness programs on the request of Kolamaafushi Women’s Committee.

This program will be comprised of instructions on how to do certain exercises, and an awareness session regarding the importance of exercising and committing to a nutritious diet in order to maintain good health.

A total of 84 participants joined this program.

Both of these programs will be conducted in association with Kolamaafushi Health Center at the eastern beach area for a period of 21 days.

Police have been frequently providing assistance, and facilitating valuable information for programs such as these across various atolls and in Male’.

 

Police are attempting to verify the owners of a blue and green ‘Lotus’ brand bicycle, and a black ‘City Night’ brand bicycle.

These bicycles were brought under police custody from a boat at North Harbor on 25th June 2019.

Hence owners of these bicycles are advised to call the General Investigation Department at 9631696, and to visit Shaheed Hussain Adam Building with valid documentation for identification purposes.

Maldives Police Service would like to acknowledge and thank the public for their support and assistance in such matters.

 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބ. އަތޮޅުން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މަރިޔަމް އަޒްލިފާ
police 23

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެއަތޮޅުން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 49 އަހަރުގެ ކެނެޑާ މީހެކެވެ. ބ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްގެނެސް ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ތިން ރަބަރުގަނޑު މިމީހާގެ އަތުން ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މި މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބ. ހިތާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
CP-cup

In the ongoing CP Cup Football Tournament, HRD Combine, T and D Combine, ESG Combine, I Club Combine and CPPA Combine have reached the Second Division semifinals.

Last year, HRD Combine reached semifinals with first place in the Second Division after 3 wins, and a fourth match with a 10- all draw.

Meanwhile ESG Combine won second place with nine points, and CPPA Club Combine reached semifinals with six points.

In the same tournament T and D Combine reached finals after 1 win with 3 points.

This year, the Second Division CP Cup football competition semifinals is scheduled for the 23rd of July.

The teams enlisted to play the first semifinal match scheduled at 20:45, are HRD Combine and T and D Combine.

Followed by the second semifinal match scheduled at 22:45, whereby ESG Combine will compete with CPPA Club Combine.

The Second Division CP Cup final match is scheduled for the 29th of July at 16:15.

A total of five teams have participated in the Second Division CP Cup.

 
ސ. ހިތަދޫ، ހިރިދަތިމާގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފު
ސ. ހިތަދޫ، ހިރިދަތިމާގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފު

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ހިތަދޫ / ހިރިދަތިމާގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފް (32އ) އެވެ.

އަޙްމަދު ޝަރީފް ހޯދަމުންދަނީ، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސާބިތު ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ، އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 2019 ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހު 09:30 އަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވީމާ އަޙްމަދު ޝަރީފާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

 
CP cup

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޕީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންގެ ސެމީ ފައިނަލުން އެޗްއާރުޑީ ކޮމްބައިން އާއި ޓީ އެންޑް ޑީ ކޮމްބައިން އާއި އީއެސްޖީ ކޮމްބައިން އާއި އައި ކުލަބު އަދި ސީޕީޕީއޭ ކޮމްބައިން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އެޗްއާރުޑީ ކޮމްބައިން ސެމީން ޖާގަހޯދީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ތިން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެއް މެޗު އެއްވަރުވެގެން ލިބުނު 10 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނަ ޑިވިޜަންގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އީއެސްޖީ ކޮމްބައިން ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ޖާގަހޯދިއިރު، އައި ކުލަބު  ސީޕީޕީ ކޮމްބައިން ސެމީން ޖާގަހޯދީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ތިން ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ޓީ އެންޑް ޑީ ކޮމްބައިން ސެމީން ޖާގަ ހޯދީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން އެއް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ސީޕީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. އެގޮތުން ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އެޗްއާރުޑީ ކޮމްބައިން އާއި ޓީ އެންޑް ޑީ ކޮމްބައިންއެވެ. މިމެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 20:45 ގައެވެ. ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު 22:45 ގައި ފަށާއިރު މިމެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އީއެސްޖީ ކޮމްބައިންއާއި  އައި ކުލަބު ސީޕީޕީ ކޮމްބައިންއެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:15 ގައެވެ.  ސީޕީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންގައި 5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 
ISD running

ސީޕީ ކަޕް ވުމަންސް ސިކްސް އަ ސައިޑް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އައިއެސްޑީ ރަނިން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ.

އައިއެސްޑީ ރަނިން ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީީ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު 11 ޕޮއިންޓާއެކު އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ސީޕީ ކަޕް ވުމަންސް ސިކްސް އަ ސައިޑް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުންނެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އައިއެސްޑީ ރަނިން ޖާގަ ހޯދިއިރު، ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ އަނެއް ޓީމު ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ދެވަނަ ޓީމާއި ތިން ވަނަ ޓީމާ ދެމެދު ކުޅެވޭ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުންނެވެ. މިމެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އެސްއޯއާރުސީ ހާޓް ބީޓާއި ޕޮލްކޯއެވެ.

އެސްއޯއާރުސީ ހާޓް ބީޓް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޕޮލްކޯއަށް ލިބިފައިވަނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ.

އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:00 ގައެވެ.  އަދި ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައެވެ.

 

Due to the rising numbers of auto thefts reported across the nation, Police have conducted an exclusive operation to solve the problem.

With the intention to protect and safeguard civilian property and to reduce crime rates, Police have established an action plan for this growing issue.

This operation was initiated on the 8th of July 2019, and Police have since located 23 motorcycles out of 34 reported stolen.

While 11 of these motorcycles were located by Police, 12 were located by the owners themselves.

In addition, a total of nine bikes reported stolen prior to the operation were located by Police.

Throughout this operation, four people have been arrested and the arrestees are currently cooperating with the Police.

Hence Police advise all civilians to guarantee motorcycle security and to take adequate measures such as; locking the motorcycle grip and key shutter and to utilize alarm locks and GPS devices.

Meanwhile, Police does not recommend entrusting motorbikes to strangers nor parking motorbikes in isolated locations.