CPD 1

ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަހުވަދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ ބައެއް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ގުޅުވައިގެން ކޮންމެހެންވެސް ފުލުހުންނަށް އެނގެންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް އެނގުމާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އެކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތާއި އެހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ހާއްސަކޮށް، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމާއި އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އަދި މުޖުތަމައު ގުޅިގެން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ލިބުނު މައުލޫމާތާއި އެނގިގެން ދިޔަ ކަންތައްތަކާއެކު މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ކުރިން އަމަލުކުރަމުން އައި ކަންކަން ބަދަލުވެ، މިޕްރޮގްރާމުން ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކަންކަން ރަނގަޅުވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

CPD 3

ހަމައެއާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިންގެ ތައުލީމީ ކަންކަން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު އަދި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި އުނގަންނައިދޭ ފަރާތްތަކާއި ފުލުހުންގެ އެކި ކޮމާންޑްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ވަރަށް އަވަހަށް އެކަމަށް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލް  ޕްރޮޓެކްޝަން ވިންގާއި، އެޑްވޮކޭޓިވް ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްއާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވެދިން އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ން 16 އަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލް  ޕްރޮޓެކްޝަން ވިންގްގެ އިތުރުން  ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެޑްވޮކޭޓިވް ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

CPD 2

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނާއި ޖީނާއި އިޖުރާތުގެ ގާނޫނާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކާއި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި ކުށުގެ ވެށީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންނާއި އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން އަދި ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް މީގެކުރިން ވަނީ ހއ، ހދ، ށ، އއ، ލ، ގއ، ގދ. އަތޮޅު އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 
Nasathu

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްއަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އާއިލާއަށްވެސް އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ.

ހާޒިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރު:  ގދ. މަޑަވެލި/ ރީތިގެ، ނަޝްއަތު ނިޒާރު (23އ)

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  A371868

ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު :   ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކުރުމަށް/ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ނަންބަރު: 9790089

 
Hussain Afeef

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އާއިލާއަށްވެސް އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ.

ހާޒިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރު: ސ. ހުޅުދޫ، ރެޑިއަމް، ޙުސައިން ޢަފީފް (47އ)

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: A036230

ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު :  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކުރުމަށް.

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި: ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު: 9660126.

 
Maafaru

ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިވެފައިވާ ރައްކާތެރި އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. މާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެ ރަށުގެ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި، މުޖުތަމައުގައި އާންމުކޮށް ހިނގާ ކުށްތަކާއި ކުށެއް ހިނގުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދިދާނެ ގޮތްތައް އާންމުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީފައިިވެއެވެ.

އެގޮތުން، ގޭބިސީތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބެންކް އެކައުންޓާއި މުދަލާއި ފައިސާއާ ގުޅޭ ކުށްތަކާއި، އާއިލާ ތެރޭގައި ހިނގާ ކުށްތަކުގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ކުށުގެ އަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ގާއިމުކޮށްދިނުމާއި ކުދިން ގެންގުޅުމުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ގޭގައި ހުންނަ މަސްފެންގަނޑު ފަދަ ތަންތަނަކީ ކުޑަކުދިން އުޅޭ މާހައުލުތަކުގައި އިތުރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ތަންތަންކަމާ އެ ފަދަ ތަންތަނަށް ކުދިން ނުވެއްޓޭނޭހެން ހެދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދިވެސް އޭގެ އިތުރުން، ކުށެއް ހިނގުމުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މާފަރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ފޯނު ނަންބަރުތައް ހިމެނޭ ސްޓީކާއެއް ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.

 
MPS2253

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެންގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަކެއްޗަކީ:

ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު ޕޮލިޓެކްނިކް ކަރިން ފެނިފައިވާ ރޯޑް ސޭފްޓީ ހަތަރު ލައިޓު، ވެލްޑިންގ މާސްކަކާއި ސިލިކޯން ގަންއެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 497564

ސެޕްޓެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު ނީލަންފިހާރަ ކައިރިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ދެ ފޮށި ތަށިމުށި. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 497803

ސެޕްޓެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު މާޑުގަރާޖު ކައިރިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 5ލ ގެ ނިޕޯން ޕެއިންޓް ބްރޭންޑްގެ ކުލަ ދަޅެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 497792

ސެޕްޓެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު ނީލަންފިހާރަ ކައިރިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ދެ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 21 ޕްރޮޕްޖެކް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 497801

ސެޕްޓެ މްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހު ހެންވޭރު ސަހަރާ ކައިރިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ބައިސްކަލެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 498147

މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ 118 ނަމްބަރ ފްލެޓް ކައިރިން ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަސުސް ބްރޭންޑުގެ މޯބައިލް ފޯނެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 498098

ސެޕްޓެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ މަގުމަތިން ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 90 ރުފިޔާ. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރ 498225

މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން، ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ނަންބަރު 9980062 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

 
WantedUnderCourtWarrant2

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި އަމުރާ ގުޅިގެން  ހޯދަމުންދަނީ، ކ. މާލެ، މ. އަޙްމަދީއާބާދު، މުބާޙް މުޙައްމަދު ޒަކީ (39އ) އެވެ.

މުބާޙް މުޙައްމަދު ޒަކީ ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 2021 ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 09:15 އަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވީމާ، މުބާޙް މުޙައްމަދު ޒަކީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
77

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ފަރެސްމާތޮޑާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާފުޅި ތަކަކާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ މީހަކާއި 24 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 28 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މި ތިން މީހުންނަކީވެސް ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ މީހުން ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ދެ ކޭސް ބަނގުރާ ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ތިން މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފަރެސްމާތޮޑާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ގެންދަނީ ތަަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

Ga.1

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދަމުންދާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގއ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހު ގއ.ކޮލަމާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގއ.ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ގއ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެތިން ރަށުގައި ހުރި ފިހާރަތަކަށާއި ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ގުޅާފަރާތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި އެފަދަ ކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ގޯތި ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ކުށް މަދުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

Ga.2

އޭގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުރާތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސައްހަނޫން ސްލިޕް ފޮނުވައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ވިޔަފާރިކުރާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށާއި ރާސްޓަސް އާއި ރީލޯޑް ކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާތަކެތި ނުވިއްކުމަށާއި ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ވިޔަފާރި ބަންދުކޮށްފައިދާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ފިހާރަ ތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި،  ވިޔަފާރި ބަންދުކޮށްފައި ދާއިރު ފިހާރަތެރޭގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމަށާއި ފިހާރަ ރަގަޅަށް ތަޅުލެވިފަ ހުރިތޯ ބެލުމަށާއި ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

 
Shimaan

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ. މާލެ / ގ. ހިޔަރޯދި، އިބްރާހިމް ޝިމްޢާން ސަލީމް (24އ) އެވެ.

ވީމާ އިބްރާހިމް ޝިމްޢާން ސަލީމްއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9660126 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
police2

ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަން މާފަންނު ޕޮލިސްއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ އަށް ހުށަހަޅަމުން އައި ފޯމުތައް މިއަދުން  ފެށިގެން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ މާފަންނު ޕޮލިސްގެ ކައުންޓަރަށެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މެރިން ޕޮލިސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9926094 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.