މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އިންތިޚާބަށް އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން "އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ރޭ" ގެދަށުން ދިވެހި ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާގޮތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ލައިފް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕޮލިސް މީޑިއާ ސެންޓަރުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.

2021 އޭޕްރީލް 10
20:23

ވޯޓު ގުނުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު

16:20

ޥިލިމާލެ، މުހްޔިއްދީން ސްކޫލްގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު އެ ސަރަހައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާ ގުޅިގެން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފަ.

14:13
ލ. އިސްދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ މަރުކަޒެއް ކައިރީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު ހުރިހާ ސަރަހަދެއްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު
13:52

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ރަޝީދު އާއި އިންތިޚާބުގެ އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ރޭ ގެ ކޮމާންޑަރާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރާއި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެލެއްވި.

13:50
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ މަައުލޫމާތުތައް ފުލުހުން އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
12:08
ގއ. ގެމަނަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.
12:00
ގދ. ތިނަދޫގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން ގެންދިއުމުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިވަނީ.
11:55
މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ މަރުކަޒުތައް ހިމެނޭ ސަހަރައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.
11:53
މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ މަރުކަޒުތައް ހިމެނޭ ސަހަރައްދުގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ފުލުހުންދަނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން.
11:42
އައްޑު ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
11:40
ތިމަރަފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތެރިވަނީ
11:06
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު
10:40
ކުޅުދުއްފުށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކެއްގައި ފުލުހުން ދަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން.
10:30
ވައިކަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.
10:22
ށ. ފޯކައިދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.
10:14
ތ. ކިނބިދޫގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓުލާން ގެންދިއުމުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިވަނީ: ފުލުހުންދަނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ވޯޓުލުމަށްދާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން.
10:06
އައްޑޫ ސިޓީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު
09:20
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ކައިރީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ފުލުހުންދަނީ އެސަރަޙައްދުގެ ޓްރެފިކް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް މިޑީއާ
08:00

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ. އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި 2000 އަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ.

 

BlueRay2

މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލަމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އޮޕަރޭޝަން  ބްލޫ ރޭ " ގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީފިންގ ބާއްވައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި  ބޭއްވި މި ބްރީފިންގ ދެއްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ.

BlueRay4

އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފުލުހުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރަމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގެ މިޝަންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ސަލާމަތީގޮތުން ރައްކާތެރި އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދީ، އިންތިޚާބުގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ހަމަޖެހުމާއި އަމަންއާންމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެއްވެސް ނުރައްކަލަކަށް ފުރުސަތު ނުދީ، ދިމާވެދާނެ ހަމަނުޖެހުމެއް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކުރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް މި މިޝަންއަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވިއެވެ.

BlueRay1

ހަމައެއާއެކު މި އިންތިޚާބަކީ ފުލުހުންގެ އައު ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަންފެށި ފަހުން ބާއްވާ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މިއީ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކޮށް، ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއި މުއައްސަސާގެ އިންޓަގްރިޓީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅު ގޮތުގެ ސަބަބުން މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އިތުރުކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ހަރުދަނާކަމާއެކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އެނގިތިބެ، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ރޭގެ ކޮމާންޑަރު ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ރަޝީދު މި ބްރީފިންގގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެ މަސައްކަތްތައް ދުރާލައި ރޭވިގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރު އަދި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓޭ އެންމެހާ ތަންތަނަށް ވޯޓު ފޮށިތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންދެވި، ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފުލުހުން ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

BlueRay3

ހަމައެއާއެކު އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކޮށް، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާނެކަމަށާއި އޮޕަރޭޝަނުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ނިމި، އޮޕަރޭޝަން އަމާން އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީތައް ވެނިމިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮމާންޑަރުންނަށާއި ފުލުހުންނަށް ބްރީފިންގ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބްރީފިންގގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް މަންނާނު ޔޫސުފް އާއި ފުލުހުންގެ އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 
police 42

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ލ. މާމެންދޫގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައެވެ.

އެގޮތުން މަރަދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ގަން ޕޮލިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެރަށު ގެސްޓް ހައުސްއަކުން 28 އަހަރުގެ މީހަކާ 25 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިދެމީހުންނަކީވެސް ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ. މި އެޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 222 ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

ލ. މާމެންދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް އާންމު ފަރާތަކުން ފުލުހުންނަށްދިން މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މާމެންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެރަށުން 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެރަށު ބަނދަރުމަތިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ހަތަރު ރަބަރު ހޮޅިކޮޅު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަތައް ފުލުހުނ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

Dharus

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

''އީމާން ކަމާއި މާތްﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން'' މި ނަމުގައި އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދަރުސްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލްއާއި، އައްޝެއިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްއެވެ.

IMG_7516

މި ދަރުސްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި، މާތްﷲ އިންސާނާ އުފެއްދެވިގޮތާއި ނަސްލުތައް އުފެދިގެން އައި ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މާތްﷲ ގެ މަތިވެރިކަމާއި، ހުރިހާ ތަނެއްގައި  ވެސް އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާކަމާއި، އެކަލާނގެއަކީ ޣައިބުގައިވާ ކަންކަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ ކަމަށާއި، ޣައިބުގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް އެކަލާނގެއަށް ވަންހަނާވެގެން ނުވާކަމަށާއި، ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެކަލާނގެ އެންގެވި ގޮތަށް އާޚިރަތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ. އަދި ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މިދުނިޔެއަށް ވަކި މަގުސަދެއްގައި ފޮނުވުނު އިންސާނެއް ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އިންސީންނާއި ޖިންނީން އިސްތިސްނާ ނުވާނެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

Dharus 2

ދަރުސްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައްޝެއިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސައީދު ޤާސިމް ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި، ކުރިއަށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ދަރުމައާއި ޡަވާބަށް އެދި އަޅުކަންތައް ކުރުމުގައި ނަފްސުތައް ޝާމިލުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވިސްނަންޖެހޭނީ މި ރަމަޟާން މަހަކީ އެމީހެއްގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ އެންމެ ފަހު ރަމަޝާން މަސް ކަމަށާއި އަދި ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވެގެން ރަމަޟާން މަހާ ބައްދަލުކުރުމަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ތިމާގެ ދޫ ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، ޒިކުރު ކުރުމާއި، އިސްތިޣްފާރު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

Dharus 1

ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓެންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މި ދަރުސްގައި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ރަޝީދުއާއި ފުލުހުންގެ އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އާއްމު މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ

 
MPS2253

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި، މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަކެއްޗަކީ:

އެޕްރީލް 2 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ކައިރިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ 23 ޖޯޑު، 6 ބިއްލޫރި ތަށި، 8 ޓޮންގު، 1 ފުރޭނި، 30 ސްޕޮންޖު. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 483392

އެޕްރީލް 3 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ކައިރިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ދެ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހޮޅި ބިޑިތަކެއް ހުރި ދެ ދަބަސް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 483467

އެޕްރީލް 3 ވަނަ ދުވަހު މުރަނގަ މަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ދެ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ފޯއް ކޮށާ މެޝިނެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 483462

އެޕްރީލް 4 ވަނަ ދުވަހު ލައިނޫފަރު މަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ މަކީޓާ ބްރޭންޑްގެ ބުރުމާއެއް، ޓީވީ ރިމޯޓެއް (ސެމްސަންގ)، ލެޑް ލައިޓެއް، ކަރަންޓު ކޭބަލްއެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 483544

އެޕްރީލް 5 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި ކައިރިން އާންމު ފަރާތަކުން ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 5 ރުފިޔާ. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 483773

އެޕްރީލް 7 ވަނަ ދުވަހު ޓެކްސީ އަކުން ފެނިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސެމްސަންގ ބްރޭންޑްގެ މޯބައިލް ފޯނެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 483934

މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓް ނަންބަރާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

ބަނގުރާފުޅިތަކަކާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސީނިއަރ ސާޖަންޓް ޖާވިދު އިސްމާޢީލް
Hulhumale Banguraa

 ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފުޅިތަކަކާއެކު ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކާއި 39 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެކެވެ. އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން 21 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ އެމްޕީއެލް ޖެޓީ ކައިރިން އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހުއްޓުވި ކާރެއްގެ ޑިކީން ފެނުނު ދަބަހެއް ބަލައިފާސްކުރިއިރު ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 12 ފުޅި ފެނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

39 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ރޭ ބްރިޖް ހައިވޭ އިން ދުއްވާ ދަނިކޮށް ހުއްޓުވައި، އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅެއް ބަލައިފާސްކުރިއިރު ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފަސް ފުޅި ފެނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ދެމައްސަލަ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އިން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 
Ahmed-Rishwan

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި އަމުރާ ގުޅިގެން  ހޯދަމުންދަނީ، ސ. މަރަދޫ/ ރިޔާސާމަންޒިލް، އަޙްމަދު ރިޟްވާން (33އ) އެވެ.

އަޙްމަދު ރިޟްވާން ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 2021 އޭޕްރީލް 08 ވަނަ ދުވަހުގެ 08:45 އަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވީމާ، އަޙްމަދު ރިޟްވާން އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
Elections Commanders 2

މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގައި ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ރޭ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި އިންތިޚާބާ ގުޅުހުންހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯއަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތަކާއި ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ސެޝަންގައި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރާއި މާލެ ސަރަހައްދުގައި  ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މިއީ ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކަތްތެރިވާ އޮފިސަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހިންގި މިފަދަ ދެވަނަ ސެޝަންއެވެ. މީގެކުރިންވަނީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި އަތޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށްވެސް ސެޝަނެއް ހިންގާފައެވެ.

 
police 44

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ތެރޭގެ ދެ ރަށެއްގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަން ތަކެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީ ނ. ޅޮހި އަދި ވ. ފެލިދޫގައެވެ.

އެގޮތުން ފެލިދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އިންޓެލިޖެންސާއި ފެލިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މިއަދު ހިންގި އެ އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

ޅޮހީގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އެ އަތޮޅު މަނަދޫން ޅޮއްސަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާ ކަމަށް އާންމު ފަރާތަކުން ފުލުހުންނަށް ދިން މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މަނަދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ޅޮހީ ބަނދަރުމަތިން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ދެ ކަރުދާސްކޮޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

 
LGan

ލ. ގަން ހަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޡާނީ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓެއްގައި ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބައިވެރިވެ ދަރިވަރުންނަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އެޕްރީލް މަހުގެ 4 އިން 5 އަށް ‘ވެހި ކޭމްޕް’ ގެ ނަމުގައި އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް ފެތުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން، ފެތުމަށް ބޭނުންވާ އުކުޅުތަކާއި ނޭވާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ގޮތާއި ފްރީ ސްޓައިލްގައި ފަތާނެގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ގިނަވަގުތު ފްލޯޓްކޮށްގެން އޮވެވޭނެ ގޮތްތަކާއި މޫދަށްއެރި އުޅުމުގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ދަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް ބުނެދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަގުމަތީގައި އުޅޭއިރު ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ސެޝަނުގައި، ހަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޡާނީ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 3 އިން 7 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ 383 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.