Dh. Atoll

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ގުޅިގެން  " ގެވެށި ގުޅުން " ނަމުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދ. ރިނބިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 14 އަދި 15 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދުވަހު ވަނީ  "އަނިޔާ އަކަށް ވަންޏާ ހަނު ނުހުންނާނަން" މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސުކޫލް ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ގާނާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

Dh. Atoll 2

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރިނބުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހަވީރެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ހަވީރުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދީފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިނބުދޫ ކައުންސިލާއި ރިނބުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ރިނބުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ރިނބުދޫ ސްކޫލް އަދި އަދި ރިނބުދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 
PSC-1-e1610951860788

ފާއިތުވި އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ނެރެފިއެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެ ކޮމާންޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ފޮތް ނެރެދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދެވެ.

ފޮތް ނެރެދެއްވައި ކޮމިޝަނަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އެ ފޮތަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން މަދުކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރު ޕީއެސްސީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހުލު ޕޯޓަލް އަކީވެސް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ބިނާކުރަނިވި އުފެއްދުމެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުގެ ހެޑް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފާއިތުވި އަހަރަކީ އެ ކޮމާނޑުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މައްސަލަތައް ބަލާފައިވާ އަހަރުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑް 19 އިގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައިވެސް ކޮމާންޑުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއަހަރަށް ކޮމާންޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްވެސް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތުގައި، ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު އެ ކޮމާންޑުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބާއި، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ މައްސަލައެއް ނިންމައި ފައިލު ކުރުމާ ހަމައަށް އަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

 
ކ-ވ: ޗީފް އެސްޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ޗީފް އެސްޕީ އާސިމް ޢަބްދުﷲ --
ކ-ވ: ޗީފް އެސްޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ޗީފް އެސްޕީ އާސިމް ޢަބްދުﷲ --

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރުކަމަށް ބޭފުޅުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އާސިމް ޢަބްދުﷲއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޮޑު އިންތިހާބަކަށްވާއިރު، ކޮންމެ އިންތިހާބަކާ ގުޅިގެންވެސް ފުލުހުން ދަނީ އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، އިންތިހާބަށް އަމާން އޮމަން މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޕަރޭޝަން ކޮމާންޑަަރުން ކަނޑައަޅައި ދުރާލައި ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ.

 
SOCD-2021

ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ބަނގުލަދޭޝް، މުޙައްމަދު ޢަލީ ޙޮސެއިން (32އ) އެވެ.

ވީމާ މުޙައްމަދު ޢަލީ ހޮސެއިންއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9911099 ށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސާމާނުތަކަކާއެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މަރިޔަމް އަޒްލިފާ
ވަގަށް ނަގާފައިވަނިކޮށް ހުޅުމާލެއިން ހޯދާފައިވާ ތަކެތި --
ވަގަށް ނަގާފައިވަނިކޮށް ހުޅުމާލެއިން ހޯދާފައިވާ ތަކެތި --

ހުޅުމާލޭގައި ވަގަށް ނަގާ ކަރަންޓް ސާމާނާއި، މޯބައިލް ފޯން ފަދަތަކެތި ނުއަގުގައި ބިދޭސީންނަށް ވިއްކާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖަނަވަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ  ދެ ދިވެހިންނާއި 26 އަހަރާއި 35 އަހަރުގެ ދެ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ. މިމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް އެގޭ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެގެ ބަލައިފާސްކުރިއިރު އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ 10 މޯބައިލް ފޯނާއި މަކީޓަރ ބްރޭންޑްގެ ކަޓްއޮފަކާއި ޑިގްރީ ކީހަކާއި ލެޕްޓޮޕަކާއި ސްޕީކަރެއްގެ އިތުރުން އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުތަކެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ދެ މީހުންނަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ބަންގަލަދޭޝް ގެ ދެމީހުންނަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 
MPS2253

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ ތަކެތި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަކެއްޗަކީ:

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު، ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނެސްފައިވާ ހުދުކުލައިގެ ބައިސްކަލެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 473213

ޖަނަވަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ދިދިގޯޅިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ބައިސްކަލެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475520

ޖަނަވަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ރަތްވިލާމަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ އޭސަރ ބްރޭންޑްގެ ޓެބްލެޓެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475554

ޖަނަވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ކާނޭޝަން މަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ދެ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ހުއާވެއި ބްރޭންޑްގެ ޓެބްލެޓެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475676

ޖަނަވަރީ 13 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ކައިރިން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ހަރުގަނޑެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475779

ޖަނަވަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު ނީލޯފަރުމަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ކަރަންޓު ސަޕްލައި ތިން ކޭބަލް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475955

ޖަނަވަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު ނީލޯފަރުމަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ކަރަންޓު ސަޕްލައި ތިން ކޭބަލް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475955

ޖަނަވަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު ޖަނަވަރީ މަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ބައިސްކަލެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475931

ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ސައްޔިދުކިލެގެފާނު މަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ދެ ފައިވާން. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475993

ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ކަރަންކާ މަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ސެމްސަން ޖޭ 7 މޯބައިލް ފޯނަކާއި ދެ ޕަވަރބޭންކް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475993

ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ހެންވޭރުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ސެމްސަން ޖޭ 6 މޯބައިލް ފޯނެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 475993

ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު އަމީނީމަގުން ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ބައިސްކަލެއް. އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 476092

ވީމާ މި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި އިންސިޑެންޓު ނަންބަރު ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
police 47

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހަތަރު ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުުހުންގެ ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ މައްޗަންގޯޅި ގެއަކާއި ގަލޮޅު ގެއެއްގެ އިތުރުން މާފަންނު ގެއަކާއި މާފަންނުގައި ހުރި ގެސްޓު ހައުސްއެކެވެ.

މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްހުރި ތިން ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅާއި، ބޮޑު ހަ ރަބަރު ޕެކެޓާއި، 33 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، ފޮއިލް ކޮޅަކާއި ސެލޯފިންކޮޅެއްގެ އިތުރުން ފިލްމު ހުސްކުރި 10 ދަޅާއި ބަނގުރާ ފުޅިއަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ހަތަރު މީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް 15 ދުވަހު މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

 
police-25

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސއްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި އަތޮޅުތަކުގައި  މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީ ނ.މިލަދޫގެ އިތުރުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަދި ލ.ގަމުގައެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެއަތޮޅު ހިރިމަރަދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރުމަތިން އެމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 10 ސެލޯފިންކޮޅު ފެނިފައިވެއެވެ.

 މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

ލ.ގަމުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަަނަކީ މާމެންދޫއިން ގަމަށް ޑިންގީއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި ޖަނަވަރީ މަަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ގަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި 40 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެންމެންނަކީވެސް ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ.

ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުން މި ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަލައިފާސްކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ބޮޑު ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމުން 31  އަހަރުގެ މީހާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި 20 އަހަރުގެ މީހާއަށް 15 ދުވަސް، 40 އަހަރުގެ މީހާއަށް 10 ދުވަސް، 26 އަހަރުގެ މީހާއަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނ. މިލަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އެދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރަށުތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް އެމީހުންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 11 ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 
Hirilandhoo 1

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށު ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ޖަނަވަރީމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމުގައި، ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ވައްކަމެއް ހިންގައިފިނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާއި، ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށްފަހު ސައްހަނޫން ސްލިޕްތައް ފޮނުވައި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާސްޓަސް، ރީލޯޑް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާހޯދާ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވެތިބުމާއި، ފިހާރައިގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ސީސީޓިވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ވިޔަފާރި ބަންދުކޮށްފައި ދާއިރު ފިހާރައިގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމަށާއި، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާ ބިދޭސީން ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ނުބޭއްތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

 

ކުށްމަދު މުޖުތަމައަކަށް ފަރުދީ ޒިންމާ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މަރިޔަމް އަޒްލިފާ
Article

ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ވަރަށް ސާފެވެ. ގާނޫނު އަސާސީން އެކަން ކަށަވަރުވެސް ކޮށްދެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި އިވެމުންދާ އަޑުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތްތަކަށް އަލެއްނޫނެވެ. މުޖުތަމައަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ކޮނޑުގައިވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންނަށްވީތީ މުޖުތަމައަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ހުންނާނެކަން ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް މަސައްކަތްވެސް ކުރަންޖެހެއެވެ. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ އެމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެމީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުކަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ހުންނަނާނެކަމާއި އެއީ ވަކި ނުކުރެވޭނެ ދެ އަސާސްކަމެވެ.

މުޖުތަމައެއް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އެ މުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. މުޖުތަމައުގެ އެންމެ ފަހުރުވެރި އެއްބަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނެވެ. ކާބަފައި ޒަމާނުއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގޮތުން އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެކެވެ. ކާބަފައި ޒަމާނުއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ކާރިސާއެއްގައިވެސް ދިވެހީން ދައްކުވައިދީފައިވާ ރީތި މިސާލުން އެކަން ހާމަވެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާ ތޮޅެން އައި ކޮންމެ ބައެއްގެ ކިބައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ އަދި ކާރިސާތަކާއި ހާދިސާތަކުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ދައްކުވައިދީފައިވަނީ ކޮންމެ ޖީލަކަށްވެސް އިބުރަތަކަށް ފުދޭނެ ރީތި މިސާލުތަކެކެވެ. އެކަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގައި އަނެކަކު ހިއްސާކުރިއެވެ. ހިތާމައިގެ ވަގުތާއި އުފާވެރިކަމުގެ ވަގުތުގައިވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. މުއްސަނދިން ފަގީރުންނަށް އެހީތެރިވިއެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އަދި ފަރުދަކުވެސް މަސައްކަތްކުރީ އަނެކާގެ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދީ އެހީތެރިވެދިނުމަށެވެ. މިފަދަ އެކުވެރި އަޅާލާ އޯގާތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމާއި މުޖުތަމައުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިފަދައިން އަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންމިދާ ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމައު ކުށުގެވެށިން ރައްކާތެރިކޮށް އަމާން ކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ހިންގާފައިވާ ކުށުގެ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅެމުންދާ ޒުވާނުންގެ އަދަދުވެސް މަދެއްނޫނެވެ. މިކަމުގައި ވަކި ޖިންސެއް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅެމުންދާ ޒުވާނުން ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމުގައި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އާއްމުވެފައިވާ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ނަޒަރުހިންގާލާއިރު ކުށެއް ކުރުމުން އެމީހަކީ ގޯސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންގެ އަދަދުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ހަގީގަތުގައި ގޯސްވަނީ އެމީހަކު އެވަގުތު އެ ކުރާ އަމަލެކެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހަކު ބާކީކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެމީހަކު ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި ރަނގަޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެމާ ހިނގާށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުށަށް އަރައިގަތުމަށް މެދުވެރިވީ ސަބަބު ހޯދައި، އެކަމުން އެމީހަކު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެމީހަކު އެ ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. ބޭނުންވަނީ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމެވެ.

މުޖުތަމައުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެވިގެންދާނީ އެ މުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެން އެކުވެރި އެއްބައިވަންތަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެގެންނެވެ. އަދި މުޖުތަމައުގެ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަކީވެސް އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވާހިނދު، މި މުޖުތަމައުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެންމެންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ކަމުގައި ހެދުމަށް އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމާ ހިނގާށެވެ.