L. Gan

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ލ. ގަމު މުކުރިމަގު އިރުމަތީ ފަރާތު ވަލުތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާކޮށްފައިހުރިކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މިއަދު 15:23 ހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި، އެރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ވަލުތެރެ ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ހަތަރު ކެޕްސޫލް ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
Dhaandhoo

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ގއ. ދާންދޫ ސްކޫލާއި މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި އެެ ދެ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެގޮތުން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދެ ޕްރޮގްރާމްގައި، ރިވެތި އަދަބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ވެށިން ދަރިވަރުން ދުރުހެލިވެ ތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެއްކުއްޖަކު އަނެއްކުއްޖަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި އެހެންކުދިންގެ ކިބައިގައިހުންނަ ތަފާތުތައް ބަލައިގަނެ ގުޅިގެން އުޅުމާއި، ގަނާ ކުރުންފަަދަ ނޭދެވޭ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވެތިބުމާއި އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނާނެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެކިކަންކަމުގައި ދަރިވަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅުގޮތްތައް ބުނެދީ އަގުވަޒަންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތަކެއް ދަރިވަރުން ލައްވާ ކުރުވާފައިވެއެވެ.

ދާންދޫ ސްކޫލާއި މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދެ ޕްރޮގްރާމްގައި، ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބުނެދިނުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގައި ގުރޫޕް މަަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މާރިޗު 17ން 18ށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.

 
India

4 Police Officers Departed to Bangalore, India for a Meeting of SISCO briefing center.

The officers that departed to join the meeting held on 15th and 16th of March are Superintendent of Police Ahmed Athif, Inspector of Police Mohamed Sameeh, Sub Inspector of Police Siwadh Mohamed and Station Inspector Ahmed Nasheedh.

In this meeting,ways to improve and develop Police Technological Department were discussed. Also this meeting would help increase the relationship between SISCO and the Police from other countries.

 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ގައްދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް މަރިޔަމް އަޒްލިފާ
Gahdhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ގައްދޫ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ރޭ 1:25 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށް، މިމީހާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި 11 ކަރުދާސްކޮޅު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
bangura

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއެކު އަށް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައްޗަންގޯޅި ގެއެއްގައި ބަނގުރާ އުފައްދާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައިި ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރިކޮށް ބަނގުރާ ގެންގުޅެ އަދި ބަނގުރާ ބޭނުންކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ މީހަކާއި، 22 އަހަރުގެ މީހަކާއި، 24 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން  25 އަހަރުގެ މީހަކާއި، 26 އަހަރުގެ މީހަކާއި އަދި 27 އަހަރުގެ މީހަކާއި، 29 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 33 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މި އަށް މީހުންނަކީވެސް ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މާރިޗު 17 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، އެ ގެ ބަލައިފާސްކުރިއިރު ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ދިޔާ އެއްޗެއް ހުރި 500އެމް.އެލްގެ ޕްލާސްޓިކް 888 ފުޅިއާއި، ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ދިޔާ އެއްޗެއް ހުރި ފަސް ލީޓަރުގެ ޕްލާސްޓިކް ހަ ފުޅިއާއި، ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ދިޔާ އެއްޗެއް ހުރި 14 ޓައްޕު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

މި މައްސަލަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގެންދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

 
girl guide

ގަރލްގައިޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ކޭމްޕް 2019 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްނޯރކްލިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މާރިޗު 15ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސެޝަންގައި، ފަތަން ދަސްކުރުމާއި ފީނަން ދަސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އަދި މޫދަށް އެރި އުޅުމާއި ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅުުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އަދި މޫދަށް އެރިއުޅުމުގައި، މުރަކަތަކާއި ކަނޑުއަޑީގެ އެހެނިހެން ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް އުޅުމާއި އެތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މެރިން ޕޮލިހާއި ގަރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން، ކ. ހުރާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި، ގަރލްގައިޑް 150 ދަރިވަރުންނާއި ގައިޑް ލީޑަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 
team building

ގަރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓީމްބިލްޑިންގާއި ލީޑަރ ޝިޕް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި، ކ. މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި ގަރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން، މާރިޗު 15ވަނަ ދުވަހު  މާފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތްތަކުގައި، ލީޑަރޝިޕަކީ ކޮބައިކަމާއި ލީޑަރެއްގެ ދައުރާއި އަދި ލީޑަރެއްގެ ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީ ލީޑަރޝިޕް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އަދި ޓީމެއްގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ޓީމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ނުކުންނާނެ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ އިތުރުން ޓީމްބިލްޑިންގ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެކި މާހައުލުގައި ލީޑަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ގަރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތްތަކުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 122 ލީޑަރަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މާފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ.

 
Rad hat system

ރެޑް ހެޓް ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ތިން ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

ރޯސްވެއަރ ކޯރޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މާރިޗު 16ން 20ށް ކުރިއަށްގެންދާ މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަމާޙްއާއި، ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް މުޙައްމަދު ޒިޔާއުއާއި، ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް އިސްމާއީލް ޢާފީއެވެ.

މިކޮންފަރެންސްގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯރކް ލިންކްތަކުގެ އަޕްޑޭޓްތައް އިތުރަށް ދަސްކޮށް، އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެ ލިންކްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް އިތުރަށް ދަސްވެގެންދާނެއެވެ.

 

 
އިބްރާޙިމް ޢަލީ, މުބާޙްމަންޒިލް / ޏ.ފުވައްމުލައް
އިބްރާޙިމް ޢަލީ, މުބާޙްމަންޒިލް / ޏ.ފުވައްމުލައް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީޏ.ފުވައްމުލައް / މުބާޙްމަންޒިލް، އިބްރާޙިމް ޢަލީ  (55އ) އެވެ.

އިބްރާޙިމް ޢަލީ  ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ދަޢުވާކުރާ ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން މާރިޗް 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ށް ސިވިލްކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ވީމާ އިބްރާޙިމް ޢަލީ އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9991442ށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

 
Fuvahmulah drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޏ.ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިނގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެރަށުގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މަސްތުވާތަކެތިގެ ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އިންޓެލިޖެންސާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން މާރިޗް 14 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި މިއޮޕަރޭޝަނުގައި މިމީހާ ދިރިއުޅޭގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެދަށުން ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ފަސް ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުވައްމުލައް ސީޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.