Anti-Child Sexual Exploitation Training

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެމެރިކާ ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންޓި - ޗައިލްޑް ސެކްޝުއަލް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި، ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

Anti-Child Sexual Exploitation Training 2

މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16ން 20 އަށް އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޓްރެއިނިންގައި، ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބޭ ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކުރާނެ ގޮތާއި، ކުށުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާ އަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުކުޅުތަކާއި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ.

Anti-Child Sexual Exploitation Training 3

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 2019 އިން 2014 އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައިވާ ހައި ވޮލިއުމް ކްރައިމްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޓްރެއިނިންގައި ކިޔަވައިދެއްވީ ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި އެމެރިކާގެ ފަސް އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 38 ބައިވެރިން މި ޓްރެއިނިންގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތަކާއި، އެކުދިންނާ މަތިކުރެވިގެންވާ ޒިންމާތަކާއި، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން އާއިލާއާއި، ޖަމާއަތާއި، ދައުލަތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގާނޫނު ކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު މިވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ.

މި ޤާނޫނުގައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސްކޮށް މައްސަލަތައް ނިންމައި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

 
HA awarenes session

ހދ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒާއި، ހދ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ބުނެދީ ޓީމް ބިލްޑިންގ ހަރަކާތްތަކަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ރީތި އާދަތައް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދީފައެވެ.

ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގައި، އެކި ގޮތްގޮތަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާއި އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމުން ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރާއި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ އެކިއެކި ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ބްލެކް މެއިލް ކުރުން ފަދަ ކަންކަމުން ކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތްތައް ބުނެދީފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން  މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން ދިނުމާއި ދަރިންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ދަރިންނަށް ރީތި އަޚްލާޤު ދަސްކޮށްދީ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވުމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި، ނޮޅިވަރަންފަރު އަދި ކުރިނބީގެ އިތުރުން މަކުނުދޫގައި މި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 
police

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް “ޒިއޯމީ އެމް.އައި”  ބްރޭންޑުގެ މޯބައިލް ފޯނެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ފޯނަކީ 2019 ޑިސެމްބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ފޯނެެކެވެ.

ވީމާ މި ފޯނުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 448488 ވިދާޅުވެ، ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ފޯނާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
police 10

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ނިލަންދޫން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ނިލަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލުމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ހަތް ހޮޅިކޮޅު ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

2020 ފެބްރުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:20 އެހައިކަންހާއިރު، ހައިވޭއިން ހުޅުމާލެއަށް އަރަން އޮންނަ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ނުވަތަ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކުވޭތޯ ބަލަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގެ މަންޒަރު ދުށް ނުވަތަ އެ އެކްސިޑެންޓާގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9660183 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

 
lh.atoll EC

ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ކަނުހުރާ ރިސޯޓު އަދި ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން، އެ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓީމް ބިލްޑިންގ އެކްސަސައިޒް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނުގައި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން އޮންނަންޖެހޭ މިންވަރާއި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މިގޮތުން އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން މަސައްކަތުގެ އަވަސްކަމާއި ކުރާކަމެއް ރަނގަޅަށް ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދީފައި ވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ލީޑަރެއް ހުރުމުގެ ފައިދާ ދަރިވަރުންނަށް ބުނެދީ ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުވާފައިވެއެވެ.

މި ސެޝަނުގައި ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 9، 10 ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ  35 ދަރިވަރުުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މި ސެޝަން ނަގައިދީފައިވަނީ ކަނުހުރާ ރިސޯޓުގެ އެޗް އާރު ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ސަލީމުއެވެ.

 
police

 ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިފައިސާތަކަކީ 2020 ފެބްރުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދުން އަދި  2020 ފެބްރުއަރީ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކާނިވާ ސަރަޙައްދުން އާންމު ފަރާތަކުން ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާތަކެކެވެ.

ވީމާ މި ފައިސާތަކުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ފައިސާތަކާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް ޖާވިދު އިސްމާޢީލް
20200216115037_IMG_7071

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށްކުޅޭ އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 16 ން މާރިޗު 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގައި 23 ޓީމަކުން އަދި އަންހެން ޑިވިޜަންގައި 6 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަން ކުރިއަށްދަނީ 5 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެއްވަނަ ޓީމާއި ދެވަނަ ޓީމު ދެވަނަ ބުރަށް ދާގޮތަށެވެ. އަދި ގުރޫޕްތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ  ހޯދާ ހަތަރު ޓީމަކަށް ދެވަނަބުރުން  ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަންހެން ޑިވިޜަން ކުރިއަށްދަނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ ވާދަކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ހަތަރު ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް ދާގޮތަށެވެ.

ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދަނީ އެފްއޭއެމް މިނީ ޓާފް ދަނޑުގައެވެ.

 

އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް ޙައްވާ ނަސްރާ
Oaga camp B Atoll 1

އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ.

މި ހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އެ އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެމިނަރތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އަދި ދީނީ ކައުންސިލިންގ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލިން ދިނުމާއި މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ދީނީ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާފައިވެއެވެ.

މިކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް އޭދަފުށި، ހިތާދޫ އަދި ކަމަދޫގެ އިތުރުން ކެންދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ރަށްރަށުގައިހުރި ދީނީ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އިތުރުން ދީނީ ނަސޭޙަތާއި ދަރުސްތައް ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޭމްޕްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މަޢުމޫނާއި އައްޝައިޚް ޙަސަން ތަޢުފީޤް ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ.

 
Kulhudhuffushi parents session

ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމާއި ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ހެޔޮގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ހުނަރުތަކާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީއާއިން ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާއި އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެއްވިޖެ ނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމުން ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރާއި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އަދި އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ އެކިއެކި ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ބްލެކް މެއިލް ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތްތައް ބުނެދީފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން  މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން ދިނުމާއި ދަރިންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ދަރިންނަށް ރީތި އަޚްލާޤު ދަސްކޮށްދިނުމާއި އެކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި މައިންބަފައިންނަށް ބައެއް ފަހަރު ދަރިންނާމެދު ވެވޭ އިހުމާލުތަކާއި އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އަދި މުދައްރިސުންނަކީ ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ބެލެނިވެރި ފަރާތަށްވީ ހިނދު ކުދިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ނުކުރުމާއި ސްކޫލް މާހައުލަކީ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ސްކޫލް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް 281 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.