WantedforQuestioning

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ތިން މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އާއިލާއަށްވެސް އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ.

ހާޒިރުވާންވީ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

1. މުޙައްމަދު އައުފް ރަޝީދު (20އ)، ފުނާޑު، ފޮއްގަސްގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް. (A275693)

2. ނަޛީޙު އިބްރާހީމް (24އ)، ފުނާޑު، ޢަޒްމް، ޏ. ފުވައްމުލައް (A278520)

3. ޢަބްދުﷲ ރިފުޢާން މުޙައްމަދު (21އ)، ފުނާޑު، ފްލޯރާސް، ޏ. ފުވައްމުލައް. (A275848)

ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު :  މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރުމަށް.

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި: ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، 2020 ޖުލައި 05 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް