ހއ.އުލިގަން، ފެހިވިނަ، އަޙްމަދު ނިއުޝާދު އަބޫބަކުރު
ހއ.އުލިގަން، ފެހިވިނަ، އަޙްމަދު ނިއުޝާދު އަބޫބަކުރު

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ހއ. އުލިގަން، ފެހިވިނަ، އަޙްމަދު ނިއުޝާދު އަބޫބަކުރު (31އ) އެވެ.

ވީމާ  އަޙްމަދު ނިއުޝާދު އަބޫބަކުރާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9660126 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.