ގދ.ތިނަދޫ، އުދުހޭކޮކާ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ގދ.ތިނަދޫ، އުދުހޭކޮކާ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު

އަޕަރ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަނުގެ ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ. ތިނަދޫ، އުދުހޭކޮކާ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު (42އ) އެވެ.

ވީމާ، މުޙައްމަދު ރަޝީދާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަންބަރު 9792358 ށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.