.ކިނބިދޫ، ޗަންޕާމާގެ، ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
.ކިނބިދޫ، ޗަންޕާމާގެ، ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ޓްރެފިކް މެެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ތ.ކިނބިދޫ، ޗަންޕާމާގެ، ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (35އ) އެވެ.

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9660183 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.