Fulidhoo

ފުލިދޫގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާ އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތުދީފިއެވެ.

އޮގަސްޓް 07 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާފައިވެއެވެ.

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް، ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފަތުރުވެރިންނާ ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި، ފުލިދޫގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ފުލިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.