Kaashidhoo house visit file photo

ސިވިލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ނާދިރާ

ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން ފައިލު ފޮޓޯ --