ށ.ފޯކައިދޫ، ދަންމަރު، އަޙްމަދު ޒާހިދު
ށ.ފޯކައިދޫ، ދަންމަރު، އަޙްމަދު ޒާހިދު

ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ށ.ފޯކައިދޫ، ދަންމަރު، އަޙްމަދު ޒާހިދު (31އ) އެެވެ.

ވީމާ  އަޙްމަދު ޒާހިދާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9791674 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.