ކވ: ޢަލީ ޙުސައިން   -  މުފީޛާ މަޖީދު
ކވ: ޢަލީ ޙުސައިން - މުފީޛާ މަޖީދު

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ  ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ. ކާށިދޫ، އަލުންތިލަ، ޢަލީ ޙުސައިން (30އ) އާއި ގދ. ރަތަފަންދޫ، މާފޮޅޭގެ، މުފީޛާ މަޖީދު (31އ) އެވެ.

ވީމާ  މި ދެމިހުންނާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.