MPS2253

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މުދަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެށި މިއޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މުދަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ވައްކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މިމަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަން ފެށިފަހުން 34 ސައިިކަލު ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 23 ސައިކަލެއްވަނީ ހޯދާފައެވެ. މިސައިކަލުތަކުގެ ތެރެއިން 11 ސައިކަލު ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ހޯދާފައިވާއިރު 12 ސައިކަލު ހޯދާފައިވަނީ އެސައިކަލުތަކުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މިއޮޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 9 ސައިކަލެއް ފުލުހުންވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މިއޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް މިމީހުންގެ ފަރާތުން  އެއްބާރުލުންދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން ހުއްޓުވުމާއި ސައިކަލުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެސައިކަލެއް ދުއްވާ ފަރާތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން  ސައިކަލު ޕާކުކޮށްފައި ބަހައްޓާއިރު ހުންގާނު ލޮކްކޮށް އަދި އެއާއެކު ޝަޓަރ ލޮކް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާއި ސައިކަލުގައި އެލަރމް ލޮކް ހަރުކުރުމާއި އަދި ސައިކަލު ހުރި ލޮކޭޝަން އެނގޭނެހެން ޖީޕީއެސް އެއް ކަހަލަ ޑިވައިސްއެއް ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާއި ގޮތް ނޭނގޭ މީހުންނާ ސައިކަލު ހަވާލުނުކުރުމަށާއި އަދި ސައިކަލު ޕާކު ކުރާއިރު އެކަހެރިކޮށް ހުންނަ ތަންތަނުގައި ސައިކަލު ޕާކު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.