img15

މާލެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ކަޅު ކުލައިގެ ދަބަހެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ދަބަސް ފެނިފައިވަނީ 2019 ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އާންމު ފަރާތަކަށެވެ.

ވީމާ، ދަބަހުގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، ކާކުކަން އެނގޭނެ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންއަށް ހާޟިރުވެ، ދަބަހާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.