ކ.މާލެ، މ.ވިލާތުކުންނާރުގެ، ޙަސަން ރަފްޙާން
ކ.މާލެ، މ.ވިލާތުކުންނާރުގެ، ޙަސަން ރަފްޙާން

ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ، މ.ވިލާތުކުންނާރުގެ، ޙަސަން ރަފްޙާން (32އ) އެވެ.

ވީމާ  ޙަސަން ރަފްޙާންއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9791612 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.