ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް، ހިޔާވަހި / ހއ.އިހަވަންދޫ--
ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް، ހިޔާވަހި / ހއ.އިހަވަންދޫ--

ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ހއ.އިހަވަންދޫ / ހިޔާވަހި، އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް (37އ) އެެވެ.

ވީމާއިބްރާހީމް މަމްދޫޙްއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9660183 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.