ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ބްލޫރީގެ މިސްކިތްމަގު / ޏ.ފުވައްމުލައް--
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ބްލޫރީގެ މިސްކިތްމަގު / ޏ.ފުވައްމުލައް--

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް / މިސްކިތްމަގު. ބްލޫރީގެ، ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު (50އ) އެެވެ.

ވީމާ ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދުއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 6865013 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.