ގދ.ތިނަދޫ، އަކިރި، ޝަރޫން އިބްރާހީމް
ގދ.ތިނަދޫ، އަކިރި، ޝަރޫން އިބްރާހީމް

އެއަރޕޯޓް ޕޮލިހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ، އަކިރި، ޝަރޫން އިބްރާހީމް ( 23އ) އެވެ.

ވީމާ ޝަރޫން އިބްރާހީމްއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެއަރޕޯޓް ޕޮލިސްގެ ނަމްބަރު 3034403 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.