ކ-ވ: ޝިޔާޙު މުޙައްމަދު ، އީމާން އަޙްމަދުދީދީ
ކ-ވ: ޝިޔާޙު މުޙައްމަދު ، އީމާން އަޙްމަދުދީދީ

ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ސ. ހިތަދޫ / ހާލާފަރު، އީމާން އަޙްމަދުދީދީ (28އ) އާއި ސ. ހިތަދޫ / ޢާޠީނާ، ޝިޔާޙު މުޙައްމަދު (18އ) އެވެ.

ވީމާ މި ދެ މީހުންނާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9791612ށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.