MPS2

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު AAOB/P8826 ސައިކަލުގެ މިލްވެރި ފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވީމާ މިސައިކަލުގެ މިލްކުވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގއަށް ޙާޟިރުވެ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.