ކ. މާލެ، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ އަޙްމަދު ފަލާޙް (53އ) --
ކ. މާލެ، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ އަޙްމަދު ފަލާޙް (53އ) --

ތ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ. މާލެ، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ އަޙްމަދު ފަލާޙް (53އ) އެވެ.

ވީމާ އަޙްމަދު ފަލާޙްއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ތ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9792269 އަށް ގުއްޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.