ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް ޖާވިދު އިސްމާޢީލް
Islamic New Year

ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި އިޚްލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ.

1 މުޙައްރަމް 1440