ސ.ފޭދޫ، އެންދެރިމާގެ، އަޙްމަދު ޝިނާޙް
ސ.ފޭދޫ، އެންދެރިމާގެ، އަޙްމަދު ޝިނާޙް

ސ.ހިތަދޫ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ފޭދޫ، އެންދެރިމާގެ، އަޙްމަދު ޝިނާޙް (30އ) އެވެ.

ވީމާ އަޙްމަދު ޝިނާޙްއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9791612 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.