ޏ.ފުވައްމުލައް, ދަނޑިމަގު. ޝަންސައިން، ނިޝާދު އަޙްމަދު
ޏ.ފުވައްމުލައް, ދަނޑިމަގު. ޝަންސައިން، ނިޝާދު އަޙްމަދު

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަކަރާއިޚީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް, ދަނޑިމަގު. ޝަންސައިން، ނިޝާދު އަޙްމަދު (32އ) އެވެ.

ވީމާ ނިޝާދު އަޙްމަދާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9792052 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.