ކ.ވ: ސ.ހުޅުުދޫ، ވައްތީނިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޢައުފް (26އ) އާއި އދ.މާމިގިލި، ސަނީސައިޑް، މުޙައްމަދު އަޝްފާޤް (27އ) އަދި ގދ.ގައްދޫ، ގުލްޝަނީގެ، ޙަސަންމަނިކް ޢަބްދުﷲ (29އ)
ކ.ވ: ސ.ހުޅުުދޫ، ވައްތީނިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޢައުފް (26އ) އާއި އދ.މާމިގިލި، ސަނީސައިޑް، މުޙައްމަދު އަޝްފާޤް (27އ) އަދި ގދ.ގައްދޫ، ގުލްޝަނީގެ، ޙަސަންމަނިކް ޢަބްދުﷲ (29އ)

އދ.މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހުޅުުދޫ، ވައްތީނިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޢައުފް (26އ) އާއި އދ.މާމިގިލި، ސަނީސައިޑް، މުޙައްމަދު އަޝްފާޤް (27އ) އަދި ގދ.ގައްދޫ، ގުލްޝަނީގެ، ޙަސަންމަނިކް ޢަބްދުﷲ (29އ) އެވެ. .

ވީމާ މި ތިން މީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އދ.މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9792499 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.