ކުޑަހުވަދޫގައި އިއްޔެ ނައްތާލި ބަނގުރާ ފުޅިތައް --
ކުޑަހުވަދޫގައި އިއްޔެ ނައްތާލި ބަނގުރާ ފުޅިތައް --

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ.

މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ.

 އިއްޔެ ނައްތާލާފައިވަނީ 144 އިންސިޑެންޓެއްގައި ހިމެނޭ އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ 110 ފުޅި ބަނގުރަލާއި އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ 30 ދަޅު ބިޔަރެވެ.  މިތަކެއްޗަކީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދާލު އެއަރޕޯޓަށް ފުރަންދާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

ބަނގުރާ ނައްތާލުން ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.