ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު އަޙްލާމް
ގދ.ތިނަދޫ، ހިޔާދޭގެ ޢާއިޒު ޢަބްދުﷲ ފާޢިޒު (20އ)
ގދ.ތިނަދޫ، ހިޔާދޭގެ ޢާއިޒު ޢަބްދުﷲ ފާޢިޒު (20އ)

 

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އިން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ޙީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ، ހިޔާދޭގެ، ޢާއިޒު ޢަބްދުﷲ ފާޢިޒު (20އ) އެވެ.

ވީމާ މި މީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9790089 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.