ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ --
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ --

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ.

މިމީހާ ހޯދަމުންދަނީ ޗެކެއްގައި ސޮއި ފޯޖްކޮށްގެން ފައިސާތަކެއް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަތު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.