ޢަބްދުއްސަލާމް، ދޫޑިގަން.ރެޑިއަމްވިލާ / ޏ.ފުވައްމުލައް (32އ)
ޢަބްދުއްސަލާމް، ދޫޑިގަން.ރެޑިއަމްވިލާ / ޏ.ފުވައްމުލައް (32އ)

ޢަބްދުއްސަލާމް، ދޫޑިގަން.ރެޑިއަމްވިލާ / ޏ.ފުވައްމުލައް (32އ)

ގއ.ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޢަބްދުއްސަލާމް، ދޫޑިގަން.ރެޑިއަމްވިލާ / ޏ.ފުވައްމުލައް (32އ) އެވެ.

ވީމާ ޢަބްދުއްސަލާމް އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 6820009 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.