WebBannerV3(1)

ފުލުހުންގެ 84 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާބަތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙުމަދު އަރީފު ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށާއި ޢާއިލާތަކަށް ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރެއެވެ.