Cp-42

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެން ކަނބަލުން އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 12 އިންސައްތައަށްވުރެ  ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި މިއަދަދަކީ ދެކުނުއޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގައި ނިސްބަތުން … ތަފްސީލް


News Year

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين          މިއީ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމި، އާ އަހަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ އިސްތިޤުބާލުކުރާ ވަގުތެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރާ ވަގުތެވެ. މި ފުރުޞަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ … ތަފްސީލް


cp-thahuniyaa

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين         ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމީ ހިދާޔަތު ލިބިގަތުމަކީ، ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު އިޞްލާޙީ އިންޤިލާބެވެ. އިސްލާމްދީން ބުނެދެނީ އިންސާނާއަކީ އޭނާ ފަދަ އެހެން އިންސާނެއްގެ އަޅެއް ނޫންކަމެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް ފުރިހަމަ … ތަފްސީލް


MPS225

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين          ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު، ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ވެސް، ދެކެފައިވާ ކަންކަމެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު، 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ، ފަހުގެ ތާރީޚުގައި … ތަފްސީލް


cp thahuniyaa

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين         މިއަދަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ވަރަށް ވެސް ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ. އެހެނީ، މިއީ ހިޖުރީ ސަނަތުން އަހަރެއް ނިމި، އައު އަހަރެއް ފެށޭ އުފާވެރި ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ހަނދާންކޮށްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި … ތަފްސީލް


Eid

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين މިއީ 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރި އުފާވެރި މުނާސަބަތެވެ. މި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި، … ތަފްސީލް


CP 1437

الحمد لله ربِّ العالمين. والصَّلات والسَّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه اجمعين. މިއަދު ފެށުނު ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ އިޚްލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް އަރިސްކުރަމެވެ. މިއުފާވެރި … ތަފްސީލް


ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙިދު

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ވާޞިލްވުމަށް ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ކުރެވޭ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެކެވެ. ރައްޔިތުންނާ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ޖަމާޢަތްތަކާ މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތަކާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ގުޅިގެން ކުރެވޭ ޒިންމާދާރު ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް މެއެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާ އަޅުގަނޑުމެންގެ … ތަފްސީލް


ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙިދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ ކުރަމުން މިދަނީ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަހެވެ. ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަހެވެ. މީގެ ދިހަ އަހަރުކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނާ އެތައް ހާސް ރާސްތާއެއްގެ ދުރުގައި އޮތް ޤައުމަކަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި އުފެދުނު ސުނާމީގެ އަސަރު މިލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށް ކޮށް، ޤައުމީ ބޮޑު ކާރިސާއަކުން ސަލާމަތް ވުމުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރި ފަޚުރުވެރި … ތަފްސީލް


saam (170)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަރިސް ކުރަމެވެ. -ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު-