News Card

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين         މިއީ 1438ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހިޔާވަހިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ނަސީބުވެރި ވަގުތެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، ރަމަޟާންމަހަކީ ހެޔޮކަމާއި ދަރުމައިގެ މައްސަރެވެ. އޯގާވަންތަ ﷲގެ ރުއްސެވުމާއި ފުއްސެވުން އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ނުހަނު … ތަފްސީލް


WebBannerV3(1)

ފުލުހުންގެ 84 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާބަތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙުމަދު އަރީފު ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށާއި ޢާއިލާތަކަށް ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރެއެވެ.    


Cp-42

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެން ކަނބަލުން އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 12 އިންސައްތައަށްވުރެ  ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި މިއަދަދަކީ ދެކުނުއޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގައި ނިސްބަތުން … ތަފްސީލް


CP

މިއަހަރު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހާއްސަގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމާންޑްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް ދެއްކެވި ވަހަކަފުޅުގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރީ ކުށްމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރެވިގެންދިޔަ … ތަފްސީލް


CP Meeting

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެއިލް މޯލްޑިވްސް ޔޮޓް ރެލީ އިންތިޒާމްކުރާ ލަގްޒަރީ ކަލެކްޝަންގެ އިސްވެރިން ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ ލަގްޒަރީ ކަލެކްޝަންއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެއިލް މޯލްޑިވްސް ޔޮޓް ރެލީގައި … ތަފްސީލް


MPS225

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين          ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު، ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ވެސް، ދެކެފައިވާ ކަންކަމެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު، 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ، ފަހުގެ ތާރީޚުގައި … ތަފްސީލް


CP Meeting

އިންޑިއާގެ ހައިދްރަ އާބާދުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިޕީއެސް ޕްރޮބޭޝަނާސް ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް ބައްދަކުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ހެނދުނު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އައިޕީއެސް ޕްރޮބޭޝަނާސް ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ 4 ފުލުހުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި … ތަފްސީލް


cp thahuniyaa

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين         މިއަދަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ވަރަށް ވެސް ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ. އެހެނީ، މިއީ ހިޖުރީ ސަނަތުން އަހަރެއް ނިމި، އައު އަހަރެއް ފެށޭ އުފާވެރި ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ހަނދާންކޮށްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި … ތަފްސީލް


2016

މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ އާއި އިޚްލާޞްތެރި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް އަދި ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސް ކުރަމެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާ އަމާންކަން ކަށަވަރުވެ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކާމިޔާބީ އާއި އަރުތަ … ތަފްސީލް


PSD

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދަމަހައްޓައި، ފުލުހުންގެ ކިބައިގައި މަސައްކަތު އަޚްލާޤާ ސްލޫކު ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާ އިޙްތިރާމް ލިބޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ އިސް އަދި ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުގެ ވެރިންނާ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ … ތަފްސީލް