1

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން 2022 ޖަނަވަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އިން ފެށިގެން، ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އެކި ވަގުތުތަކުގައި އާންމު ޓްރެފިކަށް ބަންދުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި … ތަފްސީލް


vlcsnap-error546

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ 2021 އޮކްޓޯބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ޝަހީދު ޢަލީ ހިނގުމުގައި ޕާކްކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއްގެ ޕޮކެޓްގައި އޮތް މޯބައިލް ފޯނެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގަލޮޅު ޕޮލިހުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ ނުހޯދިފައިވާ މީހެކެވެ. ވީމާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއާ ބެހޭ … ތަފްސީލް


ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފެނުނު ދެ ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި: އެދެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު --

ފ. ފީއަލިން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށް ވ. ފުއްސަރު ފަޅާ ދިމާލުން ދިޔަވެ އަޑިއަށްދިޔަ “އަލަމާ 5”  ދޯނިން ގެއްލުނު ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ބިދޭސީން ފެނިއްޖެއެވެ. އެދެމީހުން ފެނިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 06:50 އެހާކަންހާއިރު އދ. އަތޮޅު ލަކްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓާ ދިމާ ދެ ނޯޓިކަލް މޭލެއްހާ ދުރުންނެވެ. އެދެމީހުން ސަލާމަތްކޮށް އދ. މަހިބަދޫއަށް … ތަފްސީލް


Alama Dhoani

2022 ޖަނަވަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފ. ފީއަލިން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ “އަލަމާ 5”  ދޯނި ވ. އަތޮޅު ފުއްސަރު ފަޅާ ދިމާލު ހަތަރު ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމާ ގުޅިގެން ދޯނި ދިޔަވެ، އަޑިއަށް ގޮސް އޭގެން ދަތުރު ކުރި ތިން މީހުން ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި … ތަފްސީލް


4

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެއާއި ދިއްފުށިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، ދިއްފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު … ތަފްސީލް


-- ފައިލް ފޮޓޯ

އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން” އޮޕަރޭޝަން ރިވެލި” ގެ ދަށުން 789 ސަރަހައްދަކާއި 387 އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު 4:00 އިން ފެށިގެން މިއަދުގެ ހެނދުނު 06:00 އާ ހަމައަށް އޮޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 99 މީހަކު ބަލައިފާސްކޮށްފައިވާއިރު ހުއްޓުވައި ސުވާލުކޮށް 504 މީހަކު ވަނީ … ތަފްސީލް


ފަހުގެ ލިޔުންތައް »